Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. AKACJOWEJ NR 1

 
      Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr XXIV/211/2020 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 czerwca 2020 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Akacjowej nr 1.

I.     Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowych oznaczonych w rejestrze ewidencji gruntów prowadzonym przez Starostę Skarżyskiego jako działki o numerach 44/1 i 44/2 (arkusz mapy nr 43, obręb 0010 Metalowiec) o łącznej powierzchni 1,0851 ha, zabudowanych budynkiem oświaty, nauki i kultury oraz sportu (w budynku wydzielony jest lokal mieszkalny, który obecnie nie jest użytkowany i stanowi pomieszczenia do wykorzystania). Budynek wybudowany na początku lat 60-tych XX wieku, 3 kondygnacyjny (dwie kondygnacje naziemne, jedna podziemna) o powierzchni użytkowej 3.638,72 m2, wykonany w technologii murowanej (cegła, kamień łamany). Składa się z sal lekcyjnych, gabinetów, sanitariatów, pomieszczeń gospodarczych, korytarzy, sal gimnastycznych, kotłowni gazowej i innych.
         Na działce nr 44/2 znajduje się kompleks sportowy (m.in. boisko wielofunkcyjne, boisko do koszykówki).
         Nieruchomości ogrodzone ogrodzeniem z siatki stalowej.
       Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w V Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzone są księgi wieczyste nr KI1R/00015834/5 i nr KI1R/00010677/1.

II.    Nieruchomości usytuowane są na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej (zatwierdzoną Uchwałą nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r.) jest to teren usług, natomiast zgodnie z danymi z rejestru ewidencji gruntów prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego działki nr 44/1 i 44/2 oznaczone są symbolem „Bi” – inne tereny zabudowane.

III.    Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

IV.    Na nieruchomościach znajduje się uzbrojenie techniczne, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej przy Placu Floriańskim nr 1.  

V.    Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu wynosi 3 179 000,00 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).
        Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) sprzedaż niniejsza jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

VI.    Nabywca nieruchomości w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży lub usunie sieci i obiekty infrastruktury technicznej istniejące w granicach zbywanych nieruchomości na własny koszt, w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci.

VII.    Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 20 listopada 2020 r. o godzinie 10.00 w sali nr 025 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego nr 18.

VIII.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

-  wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy wskazać nr i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 16 listopada 2020 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 16 listopada 2020 r.),

-  złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

-  złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zbycia nieruchomości będących przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

-  okazanie dowodu tożsamości,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność do nabycia praw na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa (we właściwej formie), upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

IX. Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości mogą je oglądać, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu po numerem telefonu 41 25 20 179.

X.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do nabycia praw na własną rzecz.

XI. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XII. Wpłacone wadium podlega:

- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,

- przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,

- zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XIII. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

XIV. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XV.  Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XVI. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XVII. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

    Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 201 (II piętro) – tel. 41 25-20-179.

    Skarżysko-Kamienna, dnia 15.09.2020 r.        

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. MŁODZAWY

 Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr XL/47/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 czerwca 2013 r. ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Młodzawy.

I.    Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki gruntu oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów prowadzonym przez Starostę Skarżyskiego numerem 123/4 (obręb 0005 Młodzawy, arkusz mapy nr 70) o powierzchni 0,1007 ha.
        Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w V Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00037661/1.

II.    Przeznaczenie nieruchomości:
        nieruchomość usytuowana jest na obszarze dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. jest to teren mieszkaniowy o przewadze zabudowy jednorodzinnej. Według danych z rejestru ewidencji gruntów prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego działka oznaczona jest  symbolami  „PsV” i „RV”.
        Na przedmiotowy teren została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy znak: PiOŚ.IV-7331/30/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego (branży spożywczo-gastronomicznej) o  pow. sprzedaży do 70,0 m2, budowie zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej na działce przy ulicy Młodzawy (nr ewid. dz. 123/4) w Skarżysku-Kamiennej. Wydana decyzja nie ogranicza możliwości lokalizacji na tym terenie obiektów o innej funkcji i parametrach.

III.    Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając w oparciu o Uchwałę Nr VI/30/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 lutego 2015 r. wyraził zgodę na ustanowienie m.in. na działce będącej przedmiotem przetargu - na rzecz Województwa Świętokrzyskiego - prawa nieodpłatnej służebności przesyłu, na czas nieoznaczony, w związku z lokalizacją na tym terenie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w ramach projektu pn. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo Świętokrzyskie”.

IV.    Przebieg uzbrojenia podziemnego, znajdującego się na działce będącej przedmiotem przetargu, jest uwidoczniony na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej przy Placu Floriańskim 1.

V.    Naruszona jest północno-zachodnia granica ewidencyjna nieruchomości, poprzez wybudowanie w części na jej terenie słupka ogrodzeniowego nieruchomości sąsiedniej.

VI.    Celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej – ul. Młodzawy, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie przejazdu i przechodu, obciążająca działkę gruntu oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów prowadzonym przez Starostę Skarżyskiego numerem 123/8 (obręb 0005 Młodzawy, arkusz mapy nr 70). Wartość służebności (jednorazowe wynagrodzenie) wynosi 2 880,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100) + 23% VAT.  
 
VII.    Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu wynosi 146 220,00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100) + 23% VAT.

VIII.     Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 27 października 2020 r. o godzinie 10.00 w sali nr 025 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

IX.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

-  wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy wskazać nr i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 22 października 2020 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 22 października 2020 r.),

-  złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

-  złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zbycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

-  okazanie dowodu tożsamości,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność do nabycia praw na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa (we właściwej formie), upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

X. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do nabycia praw na własną rzecz.

XI. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XII. Wpłacone wadium podlega:

- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,

- przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,

- zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XIII. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

XIV. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XV.  Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.), wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XVI. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XVII. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

    Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 201 (II piętro) – tel. 41 25-20-179.

    Skarżysko-Kamienna, dnia 08.09.2020 r.        

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego

 

      Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy  ul.  Sikorskiego 18,  został wywieszony  wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 11.09.2020 r., dotyczący nieruchomości gruntowej  położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Sikorskiego. Wykaz ten został opublikowany także na stronach internetowych Urzędu.

Zarządzenie Nr 242/2020 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 11.09.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w załączeniu.

 
 
 
 
 
 
 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

 

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz nieruchomości z dnia 01.09.2020 r. dotyczący nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, usytuowanych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Żytniej, Spółdzielczej i Szydłowieckiej, Chałubińskiego oraz nad rzeka Bernatka (arkusz mapy nr 2 , obręb 0001 Milica). Wykaz ten został także zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej: www.bip.skarzysko.pl oraz www.um.skarzysko.pl”.

W załączeniu Zarządzenie Nr 233/2020 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 01.09.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

Załączniki

 
 
 
 
 
 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. OGÓLNEJ NR 11

 
       Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr X/64/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 czerwca 2019 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ogólnej nr 11.

I.     Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów prowadzonym przez Starostę Skarżyskiego jako działka nr 87 (obręb 0004 Kamienna, arkusz mapy nr 33) o powierzchni 0,0362 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00000203/5.

II.    Opis nieruchomości:
    nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, wybudowanym w technologii tradycyjnej murowanej w latach 30 ubiegłego wieku. Budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Powierzchnia zabudowy 111 m2, powierzchnia użytkowa 182,3 m2. Budynek bezpośrednio przylegający ścianą do budynku na działce sąsiedniej nr ewidencyjny 88/1, wymaga remontu.

III.    Nieruchomość usytuowana jest na obszarze dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. jest to teren mieszkaniowy o przewadze zabudowy wielorodzinnej, zabudowa śródmiejska. Według danych z rejestru ewidencji gruntów prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego działka nr 87 oznaczona jest symbolem „B” – tereny mieszkaniowe.

IV.    Zgodnie z wpisem w Dziale III księgi wieczystej KI1R/00000203/5 działka nr 87 obciążona jest służebnością gruntową, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 86/1, polegającą na prawie przechodu i przejazdu pasem gruntu oznaczonym kolorem brązowym zawartym między punktami 3923-5567-6-17-16-30-20-25-21-29-3923 o powierzchni 0,0050 ha, na mapie k.102.
        Informację o przebiegu służebności można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 201 (II piętro), tel. 41 25 20 179.

V.    Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu wynosi 150 360,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100).
        Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), sprzedaż niniejsza jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

VI.  Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 29 września 2020 r. o godzinie 10.30 w sali nr 025 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

     Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości mogą ją oglądać w dniach 10, 15 i 17 września b.r. w godzinach 14.00-15.00, po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu terminu po numerem telefonu 41 25 20 179.

VII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

-  wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy wskazać nr i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 24 września 2020 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 24 września 2020 r.),

-  złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

-  złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zbycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

-  okazanie dowodu tożsamości,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność do nabycia praw na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa (we właściwej formie), upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
                  
VIII.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do nabycia praw na własną rzecz.

IX. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

X. Wpłacone wadium podlega:

- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,

- przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,

- zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XI. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

XII. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XIII.  Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XIV. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XV. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

    Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 201 (II piętro) – tel. 41 25-20-179.

    Skarżysko-Kamienna, dnia 20.08.2020 r.        
   

OGŁOSZENIE O CZWARTYM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. 3 MAJA NR 19 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

       Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej NR XV/79/2019 z dnia 10 września 2019 r. ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2, mieszczącego się w budynku przy ul. 3 Maja nr 19 w Skarżysku-Kamiennej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem.

 

1. Oznaczenie nieruchomości:

Przeznaczony do sprzedaży wolny lokal użytkowy nr 2 znajduje się w budynku, położonym przy ul. 3 Maja nr 19 w Skarżysku-Kamiennej na gruncie stanowiącym działkę nr 40 o powierzchni 410 m² (obręb 4 Kamienna). Nieruchomość stanowi współwłasność Gminy Skarżysko-Kamienna, posiada urządzoną księgę wieczystą nr KI1R/00000004/0. W zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Budynek mieszkalny z przeznaczonym do sprzedaży lokalem, położony jest w części środkowej miasta. Jest budynkiem wielorodzinnym w zabudowie zwartej, III kondygnacyjny, podpiwniczonym. W sąsiedztwie zlokalizowane są podobne budynki mieszkalne, sklepy. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.
 
2. Opis lokalu:
 • położony jest na parterze budynku;

 • skład lokalu: pomieszczenie sprzedaży o powierzchni 41,30 m²;

 • wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną;

 • udział w nieruchomości wspólnej 4130/47190 części.

 
3. Na sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zostały przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone, które odbyły się w dniach 14 stycznia 2020 r., 07 kwietnia 2020 r. i 23 czerwca 2020 r. Przetargi z powodu braku oferentów zakończyły się wynikiem negatywnym.
 
CENA WYWOŁAWCZA do przetargu wynosi - 69.900,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100).
 
Na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz.2174) - sprzedaż niniejsza zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany przepisów powyższej ustawy do ceny sprzedaży nieruchomości będzie doliczony podatek VAT.
 
WADIUM – 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)
 
Przetarg
odbędzie się w dniu 22 września 2020 r. o godz. 9³º w sali nr 25
Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego nr 18
 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
 • wpłacenie wadium w pieniądzu ze wskazaniem nieruchomości - na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej: Getin Noble Bank S.A. O/Skarżysko-Kamienna nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007. Wpłaty należy dokonać do dnia 18 września 2020 r. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 18 września 2020 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na konto Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna po dniu 18 września 2020 r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu;

 • złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;

 • złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.65 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 r. poz.1490);

 • okazanie dowodu tożsamości;

 • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie (we właściwej formie), upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego;

 • w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego;

 • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
 
5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
6. Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
- zwrotowi – uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.
 
7. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.65 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 r., poz.1490).
 
8. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.
 
9. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 
10. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
 
11. Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu mogą oglądać lokal po uprzednim uzgodnieniu terminu z Referatem Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami tut. Urzędu Miasta pod nr tel. (041) 25 20 531.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej przy ul. Sikorskiego nr 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 217 (II piętro), nr tel. (41) 25-20-188.
 
Skarżysko-Kamienna, 06 sierpień 2020 r.
 
 
 
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej
 
K o n r a d K r ö n i g

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Niepodległości

 

       Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  z   dnia 06.08.2020 r., dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Niepodległości. Wykaz ten został opublikowany także na stronach internetowych Urzędu.
Zarządzenie Nr 209/2020 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w załączeniu.

 
 
 
 
 
 
 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szkolnej

 

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy  ul.  Sikorskiego 18,  został wywieszony  wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 03.08.2020 r., dotyczący nieruchomości gruntowej  położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Szkolnej. Wykaz ten został opublikowany także na stronach internetowych Urzędu.
Zarządzenie Nr 200/2020 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 03.08.2020 r. w załączeniu

 

 
 
 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Akacjowej nr 1

 

          Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz nieruchomości z dnia 29.07.2020 r. dotyczący nieruchomości gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży, usytuowanych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Akacjowej nr 1. Wykaz ten został także zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej: www.bip.skarzysko.pl oraz www.um.skarzysko.pl”.

Zarządzenie Nr 195/2020 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w załączeniu.

 
 
 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ ICH NAJEMCÓW

 

      Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego nr 18 został wywieszony wykaz nieruchomości z dnia 23 lipca 2020 r. dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowych mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali, usytuowane w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach Chałubińskiego, Ekonomii, Krasińskiego, Moniuszki, Paryskiej, Piłsudskiego, Południowej, Popiełuszki, Rejowskiej, Sikorskiego, Sokolej.

 


W załączeniu Zarządzenie Nr 192/2020 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 lipca 2020 r.  

 

 
 
 
 
 
 
 

bip
 

um

um

mbti um