rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY AL. TYSIĄCLECIA

 

       Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr XVI/99/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 1 października 2019 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Tysiąclecia.

I.     Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste jest nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej numerem ewidencyjnym 227/1 (arkusz mapy nr 23, obręb 0011 Górna Kamienna) o powierzchni 0,1912 ha.
     Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00010077/5.

II.    Zgodnie ze zmianą w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Centrum” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej, zatwierdzoną Uchwałą Nr XLIII/80/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 października 2013 r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2013 r. poz. 4030), nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1U, o przeznaczeniu podstawowym – zabudowa usługowa, przeznaczeniu uzupełniającym – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, urządzenia infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdy, zieleń i obiekty małej architektury, parkingi.

III.    Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

IV.    Na nieruchomości znajduje się uzbrojenie techniczne, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej, znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej przy Placu Floriańskim 1 oraz do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 201 (II piętro).

V.    Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu wynosi 472 300,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych 00/100) + 23% VAT.

VI.    Stawki procentowe opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą:

1)    pierwsza opłata  – 25% ceny nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu + 23% VAT,
2)    opłaty roczne – 3% ceny nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu + 23% VAT.

Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 Opłaty roczne są wnoszone przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

VII.    Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 21 kwietnia 2020 r. o godzinie 10.30 w sali nr 025 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

VIII.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

-  wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy wskazać nr i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 16 kwietnia 2020 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 16 kwietnia 2020 r.),

-  złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

-  złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zbycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

-  okazanie dowodu tożsamości,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność do nabycia praw na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa (we właściwej formie), upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

IX.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do nabycia praw na własną rzecz.

X.    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XI. Wpłacone wadium podlega:

- zaliczeniu w poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,

- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w terminie określonym przez organizatora przetargu,

- zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XII.  Termin zakończenia zabudowy nieruchomości – cztery lata od daty zawarcia aktu notarialnego w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.  
       Za zakończenie zabudowy uznaje się wykonanie stanu surowego zamkniętego z infrastrukturą towarzyszącą (przyłącza, instalacja wodociągowo-kanalizacyjna i elektryczna, parkingi).

       Powyższy termin podlega ujawnieniu w dziale III księgi wieczystej nr KI1R/00010077/5.

XIII. Użytkownik wieczysty nieruchomości:

- w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży lub usunie sieci i obiekty infrastruktury technicznej istniejące w granicach zbywanej nieruchomości na własny koszty, w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci.   
-  niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę wykona we własnym zakresie i na  własny koszt.

XIV. Umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste może ulec rozwiązaniu przed upływem terminu określonego w akcie notarialnym, jeżeli użytkownik wieczysty korzystać  będzie z gruntu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności jeżeli wbrew umowie nie wzniesie zabudowy w terminie określonym w umowie.

XV. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

XVI. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste ponosi Nabywca nieruchomości.

XVII. Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XVIII. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XIX. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

    Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 201 (II piętro) – tel. 41 25-20-179.


    Skarżysko-Kamienna, dnia 13.02.2020 r.        

bip
 

um

um

mbti um