rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. ŻEROMSKIEGO

 

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U


    Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr IX/46/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 kwietnia 2019 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Żeromskiego.

I.     Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej jako działka numer 33/6 (arkusz mapy numer 22, obręb 0003 Place) o powierzchni 0,0477 ha.
         Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta numer KI1R/00030582/4.

II.    Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zwanym „Moniuszki–Żeromskiego” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej zatw. Uchwałą Numer XLVI/109/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2017 r. nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 2.MW.U – przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i zabudowę usługową.

III.    Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

IV.    Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu wynosi 89 480,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100) + 23% VAT.

V.    Celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej – ul. Żeromskiego, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu, obciążająca działkę gruntu numer 33/7 (arkusz mapy numer 22, obręb 0003 Place). Wartość służebności (jednorazowe wynagrodzenie) wynosi 6 060,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100) + 23% VAT.   

VI.    Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej oświadcza, że Gmina Skarżysko-Kamienna nie będzie ponosiła żadnych kosztów związanych z urządzeniem i utrzymaniem drogi dojazdowej do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, a Nabywca przyjmuje to do wiadomości i oświadcza, że nie będzie z tego tytułu wysuwał żadnych roszczeń wobec Gminy.   

VII.    Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 29 października 2019 r. o godzinie 10.30 w sali numer 025 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

VIII.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
        -  wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy wskazać numer i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej numer 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 24 października 2019 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 24 października 2019 r.),
        -  złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
        -  złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zbycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
        -  okazanie dowodu tożsamości,
        -  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność do nabycia praw na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu, przedłożenie pełnomocnictwa (we właściwej formie), upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
    -  w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
        -  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

IX.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do nabycia praw na własną rzecz.

X.     O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XI.    Wpłacone wadium podlega:
       - zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,
       - przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
       - zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XII.   Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

XIII. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XIV.  Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.), wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XV.  Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XVI. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

    Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 201 (II piętro) – tel. 41 25-20-179.


    Skarżysko-Kamienna, dnia 17.09.2019 r.   

 

    

bip
 

um

um

mbti um