rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. WOJCIECHA KOSSAKA


     Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej, działając na podstawie Uchwały Nr LVI/49/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 czerwca 2018 r., ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wojciecha Kossaka.
I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Skarżysko-Kamienna jako działka numer 184 (obręb 0011 Górna  Kamienna, arkusz mapy nr 24) o powierzchni 0,1579 ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wojciecha Kossaka.
II. Dla nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00036113/8.
III. Nieruchomość usytuowana na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatw. Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. jest to w przeważającej części teren przemysłu, magazynów, centr. logistyki wraz z usługami, a w pozostałej części jako tereny usług. Rodzaj użytku działki został oznaczony w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko-Kamienna symbolem „Bz” - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.
Działka nr ewid. 184 objęta została decyzją znak: PŚ.6733.23.2011.8 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25.08.2011 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków. Wydana decyzja nie ogranicza możliwości lokalizacji na terenie działki będącej przedmiotem przetargu, obiektów o innej funkcji i parametrach.
IV. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
V. Na nieruchomościach znajduje się uzbrojenie techniczne, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej przy Placu Floriańskim 1.  
VI. Naruszona jest zachodnia granica prawna nieruchomości będącej przedmiotem przetargu poprzez wykonanie na jej terenie ogrodzenia oraz nawierzchni asfaltowej. Wyegzekwowanie opuszczenia zajętego terenu należeć będzie do Nabywcy nieruchomości.
VII. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 116 390,00 zł (słownie: sto szesnaście  tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100) + 23% VAT.
VIII. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 30 września 2019 r.  o godzinie 10.30 w sali nr 025 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.
IX. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) przy wpłacaniu wadium należy podać numer ewidencyjny i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej Getin Noble Bank S.A. nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 26 września 2019 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu: 26 września 2019 r.),
2. złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
3. złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
4. okazanie dowodu tożsamości,
5. w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność do nabycia praw na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa (we właściwej formie), upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
6. w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
7. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
X. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do nabycia praw na własną rzecz.
XI. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
XII. Wpłacone wadium podlega:
1. zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,
2. przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,
3. zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
XIII. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
XIV. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.
XV. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
XVI. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.
XVII. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.


Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 201, tel. (41) 25-20-184.
    Skarżysko-Kamienna, dnia 29.08.2019 r.

 

bip
 

um

um

mbti um