Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Uzyskanie warunków technicznych na odprowadzanie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta, pokój 84A - inspektor Alicja Wiśniewska-Bzymek, telefon (041) 25-20-178.

Wymagane dokumenty

1) Podanie z określeniem ilości odprowadzanych ścieków;
2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją urządzeń obcych.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta, pokój 84A - inspektor Alicja Wiśniewska-Bzymek lub przekazanie za pośrednictwem Poczty.

Opłaty

brak opłaty skarbowej

Termin załatwienia

1) Maksymalny czas oczekiwania do 14 dni od daty złożenia kompletnego podania.
2) Maksymalny czas oczekiwania do 30 dni od daty złożenia kompletnego podania/wniosku - w przypadku spraw wymagających analizy znacznego obszaru zlewni i systemu odwodnienia miasta.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

Podanie powinno zawierać:
- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania,
- miejscowość i datę złożenia podania,
- adresata
- w jakiej sprawie i uzasadnienie,
- podpis osoby składającej podanie,
Jeśli do podania chcemy dołączyć jakieś dokumenty , to musimy poniżej dopisać „załączniki” i wypisać je w punktach.

Podstawa prawna

Zgodnie z Prawem budowlanym z dnia 7.07.1994r i obowiązującymi przepisami szczegółowymi.

Treść

Kompletne podanie wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 7.

Tryb rozpatrywania podań:

1) złożenie lub przesłanie podania
2) wizja w terenie
3) wydanie warunków technicznych na włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Opracowała
inspektor Alicja Wiśniewska-Bzymek

bip
 

um

um

mbti um