rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA


      Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej NR XIV/114/2015 z dnia 29 września 2015 r. ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (obręb 0004 Kamienna, arkusz mapy nr 36), położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11 Listopada.

I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko-Kamienna numerem 24/8 (obręb 0004 Kamienna, arkusz mapy nr 36) o powierzchni 0,2544 ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11 Listopada.

Pierwszy przetarg na sprzedaż prawa własności ww. działki gruntu odbył się w dniu 15 lipca 2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg na sprzedaż prawa własności ww. działki gruntu odbył się w dniu 17 października 2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

II. Dla nieruchomości wymienionej w pkt. I - w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest Księga wieczysta Nr KI1R/00012749/1.

III. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu usytuowana jest na terenie, dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. jest to teren określony jako: cyt.: „Tereny Przemysłu, Magazynów Centr. Logistyki wraz z Usługami oraz  jako Tereny Usług”.
Według danych z ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej działka oznaczona  symbolem „Bi i PsVI”.

IV. Na nieruchomości znajduje się uzbrojenie podziemne, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej, Plac Floriański 1.

V. Cena wywoławcza przy zbyciu prawa własności ww. działki gruntu wynosi 155.700,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych 00/100) + 23 % VAT.

VI. Otwarcie przetargu nastąpi  w dniu  14 marca  2017 r. o godzinie 10.00, w sali nr 5 Urzędu Miasta  w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

VII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie w pieniądzu wadium w  wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A, przy wpłacaniu wadium należy podać numer i położenie nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 9 marca 2017 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu: 9 marca 2017 r.),
- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
- okazanie dowodu tożsamości,
- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
                
VIII. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

IX. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 %  ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

X. Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
- zwrotowi – uczestnikom którzy przetargu nie wygrają, na wskazany przez nich numer konta.

XI. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

XII. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XIII. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016. poz. 1061 z późn. zm. ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XIV. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XV. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok.  nr 216  –  tel. (41) 25-20-183.

Skarżysko-Kamienna, dnia  31.01.2017 r.       bip
 

um

um

mbti um

 

projekty-unia

projekty-unia

 

projekty-unia

 

ppbz

ppbz

ppbz

ppbz

dzu

button na stronę 

 

Rewitalizacja Rejów

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.

 

Zapytaj prezydenta

zapytaj-prezydenta

odpowiedzi-prezydenta

Wydarzenia

Cze 2024
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30