rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. MONIUSZKI


      Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej, działając na podstawie Uchwały Nr XL/44/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 czerwca 2013 r., ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Moniuszki.
I.    Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko-Kamienna numerami: 27/6 i 27/8 (obręb 0003 Place, arkusz mapy nr 18) o powierzchni łącznej 0,1390 ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Moniuszki.
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00006970/4.
II.    Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o konstrukcji drewnianej, parterowym z użytkowym poddaszem, o powierzchni użytkowej 175,61 m2. Z uwagi na zły stan techniczny budynek został w całości wyłączony z użytkowania na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej znak: PINB.I-7143/3/09 z dnia 28.04.2009 r.
III.    Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie ze „Zmianą nr 2 w części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzonego Uchwałą nr 5/55/2000 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 2 czerwca 2000 r. część nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży została oznaczona symbolem „MN” jako teren budownictwa jednorodzinnego, natomiast pozostała część została oznaczona symbolem „ZI” jako teren zieleni rekreacyjno-izolacyjnej.
IV.    Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
V.    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 197 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).
VI.    Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 5 grudnia 2016 r. o godzinie 10.00 w sali nr 25 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.
VII.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1.    wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przy wpłacaniu wadium należy podać numery ewidencyjne działek i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 1 grudnia 2016 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu: 1 grudnia 2016 r.),
2.    złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
3.    złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
4.    okazanie dowodu tożsamości,
5.    w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
6.    w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
7.    w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
VIII.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
IX.    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
X.    Wpłacone wadium podlega:
1.    zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,
2.    przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,
3.    zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
XI.    Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
XII.    Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz koszty wyburzenia budynku znajdującego się na terenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ponosi Nabywca nieruchomości.
XIII.    Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1061) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
XIV.    Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.
XV.    W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 201, tel. (41) 25-20-184.
    Skarżysko-Kamienna, dnia 02.11.2016 r.

bip
 

um

um

mbti um

 

projekty-unia

projekty-unia

 

projekty-unia

 

ppbz

ppbz

ppbz

ppbz

dzu

button na stronę 

 

Rewitalizacja Rejów

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.

 

Zapytaj prezydenta

zapytaj-prezydenta

odpowiedzi-prezydenta

Wydarzenia

Cze 2024
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30