Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. SOKOLEJ NR 38


       Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej, działając na podstawie Uchwały Nr XVII/157/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 grudnia 2015 r., ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej nr 38.
I.    Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej nr 38, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko-Kamienna numerami 2/2 i 3/2 (arkusz mapy nr 16, obręb 0011 Górna Kamienna) o powierzchni łącznej 1,3294 ha, zabudowanej budynkiem oświaty, nauki i kultury oraz sportu o powierzchni użytkowej 3 479 m2. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w V Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzone zostały księgi wieczyste Nr KI1R/00024566/1 i Nr KI1R/00010678/8.
II.    Opis nieruchomości:
Budynek wybudowany w 1969 r., w części jedno-, dwu- lub trzykondygnacyjny, w części trzykondygnacyjnej podpiwniczony, murowany (z cegły silikatowej i gazobetonu).  Składa się z sal lekcyjnych, gabinetów, sanitariatów, pomieszczeń gospodarczych, korytarzy, sali gimnastycznej i innych pomieszczeń.  Na terenie działki nr ewid. 3/2 znajduje się również boisko sportowe. Cała nieruchomość ogrodzona płotem z siatki stalowej w przęsłach metalowych.
III.    Nieruchomość usytuowana jest na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. jest to teren usług. W ewidencji gruntów działki zostały oznaczone symbolem „Bi” jako inne tereny zabudowane.
IV.    Poprzednie przetargi na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostały przeprowadzone w dniach 10 maja 2016 r. i 16 sierpnia 2016 r.
V.    W budynku będącym przedmiotem sprzedaży prowadzona jest obecnie niepubliczna szkoła podstawowa oraz przedszkole niepubliczne. Pomieszczenia i powierzchnie w budynku użytkowane są na podstawie umów najmu zawartych na czas nieokreślony. W razie zbycia nieruchomości w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy. Wykaz obowiązujących umów najmu został dołączony do dokumentacji przetargowej, o której mowa w pkt. VIII ogłoszenia.
VI.    W dziale III księgi wieczystej nr KI1R/00010678/8 wpisana jest bezterminowa odpłatna służebność przesyłu ustanowiona na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego Energetyki Cieplnej Miasta Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej obciążająca nieruchomość stanowiącą działkę nr ewid. 3/2, polegająca na:
- prawie korzystania przez przedsiębiorcę przesyłowego z pasa działki 3/2 o szerokości 1 m w każdą stronę od osi sieci ciepłowniczej na nieruchomości obciążonej, w celu wykonywania czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, remontowych i usuwania awarii urządzeń, służących do przesyłu energii cieplnej,
- obowiązku Gminy powstrzymywania się od działań, które uniemożliwiłyby dostęp do urządzeń przesyłowych przedsiębiorcy, w szczególności powstrzymania się od wybudowania budowli w strefach ochronnych (kontrolowanych) urządzenia o szerokości 2m.
VII.    Na terenie nieruchomości znajduje się uzbrojenie techniczne, którego trasa została uwidoczniona na mapie zasadniczej dołączonej do dokumentacji przetargowej.
VIII.    Dokumentacja przetargowa jest dostępna w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pok. 201 (II piętro).
IX.    Cena wywoławcza przy sprzedaży nieruchomości w trzecim przetargu wynosi: 2 500 200,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy dwieście złotych 00/100).
X.    Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) - sprzedaż niniejsza zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT.
XI.    Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 2 grudnia 2016 r. o godzinie 10.00 w sali nr 25 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.
XII.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1.    wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej Getin Noble Bank S.A. nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007. Przy wpłacaniu wadium należy podać numery ewidencyjne i położenie nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 28 listopada 2016 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu: 28 listopada 2016 r.),
2.    złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i dokumentacją, o której mowa w pkt. VIII ogłoszenia i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
3.    złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
4.    okazanie dowodu tożsamości,
5.    w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
6.    w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
7.    w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
XIII.    Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości będącej przedmiotem przetargu mogą ją oglądać w każdy czwartek, do dnia przetargu, w godzinach 12.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu z Referatem Administrowania Zasobami Komunalnymi tut. Urzędu pod nr tel.: (41) 25 20 531.
XIV.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
XV.    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
XVI.    Wpłacone wadium podlega:
1.    zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,
2.    przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,
3.    zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
XVII.    Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
XVIII.    Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.
XIX.    Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
XX.    Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.
XXI.    W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 201, lub pod nr tel. (41) 25-20-184, (41) 25-20-179.
    
Skarżysko-Kamienna, dnia 28.09.2016 r.

bip
 

um

um

mbti um

 

projekty-unia

projekty-unia

 

projekty-unia

 

ppbz

ppbz

ppbz

ppbz

dzu

button na stronę 

 

Rewitalizacja Rejów

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.

 

Zapytaj prezydenta

zapytaj-prezydenta

odpowiedzi-prezydenta

Wydarzenia

Wrz 2023
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1