rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ U ZBIEGU ULIC SOKOLEJ I REJOWSKIEJ

 

        Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej u zbiegu ulic Sokolej i Rejowskiej. 

I. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej jako działka nr ewid. 154/36 ark. 17 obręb 3 Place o powierzchni 3893 m ².

II. Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta KI1R/00009532/3. 

III. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „ Zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. znajduje się ona na terenie usług. Według danych z ewidencji gruntów jest to inny teren zabudowany oznaczony symbolem „ Bi”.

IV. Przedmiotowy teren zostanie wydzierżawiony z przeznaczeniem na prowadzenie samochodowego parkingu strzeżonego dla okolicznych mieszkańców. 

V. Cena wywoławcza za dzierżawę powyższego gruntu w stosunku miesięcznym wynosi 1.500,00 zł / słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) + VAT, wg stawki 23 %. 

VI. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 18 marca 2016 r. o godz. 10.00 w Sali nr 5 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18. 

VII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłacenie wadium w wysokości 150,00 zł / słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100/ przy wpłaceniu wadium należy podać numer i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S. A. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 14 marca 2016 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Miasta / ostateczny termin wpływu: 14 marca 2016 r./,

- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wydzierżawienia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), 

- okazanie dowodu tożsamości,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu 
z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

- przedstawienie zaświadczenia o braku zobowiązań finansowych z tytułu czynszu dzierżawnego, podatku od nieruchomości i innych tytułów w Gminie Skarżysko-Kamienna, wobec gminy właściwej dla swojego miejsca zamieszkania, a także o braku zobowiązań w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędzie Skarbowym. 

VIII. Wadium może zostać wniesione w pieniądzu. 

IX. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne. 

X. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

XI. Wpłacone wadium podlega :

- zaliczeniu w poczet kwoty czynszu dzierżawnego – w przypadku wygrania przetargu,

- przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu,

- zwrotowi- uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XII. Istotne warunki umowy dzierżawy: 

- teren będący przedmiotem dzierżawy zostanie wydzierżawiony na okres 1 roku z możliwością przedłużenia tego terminu maksymalnie do lat 3, z przeznaczeniem na samochodowy parking strzeżony,

- czynsz za dzierżawę, ustalony w wyniku przetargu będzie płatny do dziesiątego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc,

- dzierżawca wyłoniony w przetargu będzie zobowiązany do jednoczesnego ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy na czas trwania umowy,

- Wydzierżawiający – Gmina Skarżysko-Kamienna zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czynszu dzierżawnego o roczny stopień inflacji występujący w gospodarce narodowej w przypadku przedłużenia umowy, nie częściej jednak niż raz w roku,

- dzierżawca będzie zobowiązany do podania do publicznej wiadomości regulaminu funkcjonowania parkingu.

XIII. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1774 ze zm/.

XIV. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej. 

XV. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. 

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok.89, tel. /41/25-20-181.

Skarżysko-Kamienna, dnia 05.02.2016 r.

bip
 

um

um

mbti um

 

projekty-unia

projekty-unia

 

projekty-unia

 

ppbz

ppbz

ppbz

ppbz

dzu

button na stronę 

 

Rewitalizacja Rejów

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.

 

Zapytaj prezydenta

zapytaj-prezydenta

odpowiedzi-prezydenta

Wydarzenia

Cze 2024
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30