Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Legionów dz 18.1


O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U


Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr XXIX/91/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 października 2012 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów.

I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Skarżysko-Kamienna numerem 18/1 (obręb 5 Młodzawy arkusz mapy nr 77) o powierzchni 0,0503 ha, zabudowanej budynkiem murowanym, jednokondygnacyjnym, podpiwniczonym - o powierzchni użytkowej 30,13 m² (góra), wybudowanym w 1930 r.

Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00010397/4 (dawniej nr 10397).

II. Przeznaczenie nieruchomości:
nieruchomość usytuowana jest na terenie dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. nieruchomość znajduje się na terenie mieszkaniowym o przewadze zabudowy wielorodzinnej. Według danych z ewidencji gruntów miasta Skarżyska-Kamiennej jest to teren oznaczony symbolem „Ba”.

III. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

IV. Cena wywoławcza przy sprzedaży nieruchomości wynosi 103 810,00 zł (słownie: sto trzy tysiące osiemset dziesięć złotych 00/100).

V. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 29 listopada 2013 r. o godzinie 10.30 w sali nr 5 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

VI. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 wpłacenie wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy podać numer i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 11 8520 0007 2002 0018 8883 0008 Bank Spółdzielczy w Suchedniowie O/Skarżysko-Kamienna. Wpłaty należy dokonać do dnia 25 listopada 2013 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 25 listopada 2013 r.),
 złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.),
 okazanie dowodu tożsamości,
 w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
 w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
 w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

VII. Wadium może zostać wniesione w pieniądzu lub w obligacjach Skarbu Państwa.

VIII. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

IX. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

X. Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
- zwrotowi – uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.

XI. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

XII. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XIII. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XIV. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XV. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska pok. nr 81 lub 83 (II piętro) – tel. (41) 25-20-185 lub (41) 25-20-184.

Skarżysko-Kamienna, dnia 18.10.2013 r.

bip
 

um

um

mbti um

 

projekty-unia

projekty-unia

 

projekty-unia

 

ppbz

ppbz

ppbz

ppbz

dzu

button na stronę 

 

Rewitalizacja Rejów

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.

 

Zapytaj prezydenta

zapytaj-prezydenta

odpowiedzi-prezydenta

Wydarzenia

Lip 2024
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4