Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Legionów III

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały
Nr XXIX/91/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 października 2012 r. ogłasza:

I. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Skarżysko-Kamienna jako działka nr 1/67 (obręb 5 Młodzawy, arkusz mapy nr 74), o powierzchni 0,1024 ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów.
Cena wywoławcza przy sprzedaży nieruchomości wynosi 96 340,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści złotych 00/100).
Wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

II. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Skarżysko-Kamienna jako działka nr 1/68 (obręb 5 Młodzawy, arkusz mapy nr 74), o powierzchni 0,2707 ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów.
Cena wywoławcza przy sprzedaży nieruchomości wynosi: 239 700,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100).
Wadium w wysokości: 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).

III. Dla nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży w Sądzie Rejonowym
w Skarżysku-Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta
nr KI1R/00012749/1.

IV. Nieruchomości usytuowane są na obszarze dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatw. Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. jest to teren usług. Według danych z ewidencji gruntów miasta Skarżysko-Kamienna działki oznaczone są symbolem „Ba”.

V. Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

VI. Celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej działki nr 1/67 i 1/68 korzystają ze służebności gruntowej na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 3 listopada 2011 r. Zgodnie z tym postanowieniem działka nr ewid. 1/69 ujawniona w księdze wieczystej nr KI1R/00024425/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych, obciążona jest odpłatną służebnością drogi koniecznej o powierzchni 0,0760 ha na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami 1/67 i 1/68, ujawnionej w księdze wieczystej nr KI1R/00012749/1.
Służebność o której mowa wyżej jest odpłatna. Nabywcę obciążać będzie kwota opłaty w wysokości:
- 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) + 23% VAT - rocznie, w odniesieniu do działki nr 1/67,
- 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) + 23% VAT - rocznie, w odniesieniu do działki nr 1/68.
W/w kwoty winny być płatne na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego nieruchomości obciążonej z góry do dnia 31 grudnia każdego roku wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminu płatności.

VII. Na działkach nr 1/67 i 1/68 znajduje się uzbrojenie techniczne, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej przy placu Floriańskim 1.

VIII. Poprzednie przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości zostały przeprowadzone w dniach 28 maja i 9 sierpnia 2013 r.

IX. Otwarcie przetargów nastąpi w dniu 13 listopada 2013 r. w sali nr 5 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18 o godzinie:
1. 10.00 – przetarg na sprzedaż działki nr ewid. 1/67,
2. 10.30 – przetarg na sprzedaż działki nr ewid. 1/68,

X. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wpłacenie wadium w odpowiedniej wysokości określonej w pkt. I i II niniejszego ogłoszenia – przy wpłacaniu wadium należy podać numer ewidencyjny i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 11 8520 0007 2002 0018 8883 0008 Bank Spółdzielczy
w Suchedniowie O/Skarżysko-Kamienna. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 7 listopada 2013 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu: 7 listopada 2013 r.),
2. złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi
i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
3. złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207
poz. 2108 z późn. zm.),
4. okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,
5. okazanie dowodu tożsamości,
6. w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
7. w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
8. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

XI. Wadium może zostać wniesione w pieniądzu lub w obligacjach Skarbu Państwa.

XII. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

XIII. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XIV. Wpłacone wadium podlega:
1. zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
2. przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,
3. zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XV. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).

XVI. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XVII. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XVIII. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XIX. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska pok. 83 lub 81 – tel. (41) 25-20-184 lub (41) 25-20-185.
Skarżysko-Kamienna, dnia 25.09.2013 r.

 

bip
 

um

um

mbti um

 

projekty-unia

projekty-unia

 

projekty-unia

 

ppbz

ppbz

ppbz

ppbz

dzu

button na stronę 

 

Rewitalizacja Rejów

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.

 

Zapytaj prezydenta

zapytaj-prezydenta

odpowiedzi-prezydenta

Wydarzenia

Lip 2024
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4