rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PARYSKIEJ


           Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej, działając na podstawie Uchwały Nr XLII/62/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 września 2013 r., ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Paryskiej.
I.    Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko-Kamienna jako działka numer 297/5 (obręb 0001 Milica, arkusz mapy nr 5) o powierzchni 0,0906 ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Paryskiej.
II.    Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej, V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona została księga wieczysta nr KI1R/00007565/9.
III.    Przeznaczenie nieruchomości: nieruchomość usytuowana jest na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. część działki znajduje się na terenie mieszkaniowym o przewadze zabudowy jednorodzinnej natomiast pozostała część na terenie zieleni dolinnej. Rodzaj użytku ww. działki został oznaczony w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko-Kamienna symbolem ”Ł„ - Łąki trwałe. Działka została objęta ustaleniami decyzji Zn.: UAN-2/7331/96/98 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.04.1998 r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej. Wydana decyzja nie ogranicza możliwości lokalizacji na tym terenie obiektów o innej funkcji i parametrach.
IV.    Ograniczenie w przetargu polega na tym, że mogą brać w nim udział tylko osoby posiadające tytuł własności do nieruchomości sąsiednich oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Skarżysko-Kamienna jako działki numer: 295/1, 297/2, 296/1, 298 i 299 (obręb 0001 Milica, arkusz mapy nr 5). Powyższe ograniczenie wynika z faktu, że działka przeznaczona do sprzedaży nie posiada dostępu do drogi publicznej.
V.    Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
VI.    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5 890,00 (słownie: pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) + 23% VAT.
VII.    Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 23 sierpnia 2016 r. o godzinie 9.30 w sali nr 5 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.
VIII.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. zgłoszenie w terminie do dnia 18 sierpnia 2016 r. uczestnictwa w przetargu przez właściciela nieruchomości sąsiedniej wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa własności do nieruchomości wymienionych w pkt. IV, przy czym w przypadku współwłasności koniecznym jest zgłoszenie się wszystkich współwłaścicieli łącznie. Zgłoszenia należy dokonać i dokumenty złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18 w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr  11 (na parterze),
2. wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej Getin Noble Bank S.A. nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 – przy wpłacaniu wadium należy podać numer ewidencyjny i położenie nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 18 sierpnia 2016 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu: 18 sierpnia 2016 r.),
3. złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
4. złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
5. okazanie dowodu tożsamości,
6. w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
7. w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
8. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
9. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współwłaścicieli nieruchomości wymienionych w pkt. IV koniecznym jest okazanie pisemnej zgody pozostałych współwłaścicieli z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości na współwłasność.
IX.    Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18 nie później niż w dniu 22 sierpnia 2016 r.
X.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
XI.    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
XII.    Wpłacone wadium podlega:
1. zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,
2. przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,
3. zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
XIII.    Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
XIV.    Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.
XV.    Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.
XVI.    W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 78, tel. (41) 25-20-184.
    Skarżysko-Kamienna, dnia 13.07.2016 r.

bip
 

um

um

mbti um

 

projekty-unia

projekty-unia

 

projekty-unia

 

ppbz

ppbz

ppbz

ppbz

dzu

button na stronę 

 

Rewitalizacja Rejów

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.

 

Zapytaj prezydenta

zapytaj-prezydenta

odpowiedzi-prezydenta

Wydarzenia

Cze 2024
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30