rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 7 MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU POŁOŻONYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. OBYWATELSKIEJ NR 7

 

       Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr L/36/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 maja 2014 r. zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania zgłoszeń udziału w rokowaniach w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku położonym w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Obywatelskiej 7.

I. Przedmiotem rokowań jest sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku (kamienicy) położonym przy ul. Obywatelskiej 7 w Skarżysku-Kamiennej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu - działki oznaczonej w ewidencji gruntów m. Skarżysko-Kamienna numerem 202/1 (obręb 4 Kamienna, arkusz mapy nr 31) o powierzchni 0,0515 ha. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00034357/6.

Opis lokalu:
- położony jest na II piętrze budynku;
- powierzchnia użytkowa lokalu: 32,20 m2;
- skład lokalu: kuchnia, pokój, sanitariat i przedpokój, pomieszczenie przynależne w piwnicy o powierzchni 6,30 m2;
- wyposażony jest w: przyłącze gazowe do budynku, instalację elektryczną, kanalizacji sanitarnej oraz ogrzewanie piecowe w złym stanie technicznym – do wymiany;
- udział w nieruchomości wspólnej 385/3965 części.

II. Zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. działka zabudowana nr ewid. 202/1 usytuowana jest na terenie mieszkaniowym o przewadze zabudowy jednorodzinnej.

III. Na sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem rokowań zostały przeprowadzone cztery przetargi ustne nieograniczone, które odbyły się w dniach: 8 grudnia 2014 r., 31 marca 2015 r., 20 lipca 2015 r. i 8 stycznia 2016 r. Przetargi z powodu braku oferentów zakończyły się wynikiem negatywnym.

IV. Lokal będący przedmiotem rokowań nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nim.

V. Cena wywoławcza przy sprzedaży lokalu nr 7 wynosi: 10 650,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

VI. Sprzedaż niniejsza zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). W przypadku zmiany przepisów powyższej ustawy, do ceny sprzedaży nieruchomości będzie doliczony podatek VAT.

VII. Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 22 marca 2016 r. o godz. 09.30 w sali nr 5 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

VIII. W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 17 marca 2016 r. do godz. 15.30 złożą pisemne zgłoszenie udziału w zamkniętej kopercie, w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (II piętro pok. nr 78) z dopiskiem „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż lokalu nr 7 przy ul. Obywatelskiej 7”.

IX. Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty.

X. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki wraz z podaniem numeru konta na które zaliczka zostanie zwrócona w przypadku zaistnienia konieczności jej zwrotu.

XI. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest:

1. wpłacenie w pieniądzu zaliczki w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) – przy wpłacaniu zaliczki należy podać numer lokalu i jego położenie - na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 17 marca 2016 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 17 marca 2016 r.).

2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem rokowań, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

3. w przypadku uczestnictwa w rokowaniach osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

4. w przypadku uczestnictwa w rokowaniach pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

5. w przypadku uczestnictwa w rokowaniach jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do rokowań, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

XII. Wpłacona zaliczka podlega:

- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania rokowań,

- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygra rokowania od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora rokowań,

- zwrotowi – uczestnikom którzy rokowań nie wygrają.

XIII. Oferenci, którzy złożą zgłoszenie powinni się zgłosić osobiście z dowodami osobistymi w dniu rokowań, celem udziału w części ustnej rokowań, w przypadku osób prawnych należy również przedłożyć aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

XIV. Rokowania odbędą się chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

XV. Zainteresowani wzięciem udziału w rokowaniach mogą oglądać lokal po uprzednim uzgodnieniu terminu z Referatem Administrowania Zasobami Komunalnymi tut. Urzędu pod nr tel.: (41) 25 20 531.

XVI. Rokowania zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

XVII. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1380 z późn. zm.), wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XVIII. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XIX. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XX. Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości, a w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów także prawo odwołania rokowań.

Dodatkowe informacje odnośnie rokowań można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 78 (II piętro) – tel. (41) 25-20-184.

Skarżysko-Kamienna, dnia 15.02.2016 r.

bip
 

um

um

mbti um

 

projekty-unia

projekty-unia

 

projekty-unia

 

ppbz

ppbz

ppbz

ppbz

dzu

button na stronę 

 

Rewitalizacja Rejów

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.

 

Zapytaj prezydenta

zapytaj-prezydenta

odpowiedzi-prezydenta

Wydarzenia

Cze 2024
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30