rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

O G Ł O S Z E N I E      O       P R Z E T A R G U


          Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej, działając na podstawie Uchwały Nr XLV/95/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2013 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Asfaltowej.


I. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy Skarżysko-Kamienna,  oznaczona w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko-Kamienna jako działka nr 1/407 ark. 74 obręb 5 Młodzawy o powierzchni 3.2546 ha, położona w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Asfaltowej.
II.  Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta KI1R/00024498/3.
III. Nieruchomość usytuowana jest na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze „Zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29.05.2008 r.
 w/w nieruchomość jest położona na obszarze określanym jako: ” Tereny Przemysłu, Magazynów, Centr. Logistyki wraz z usługami”. Wg danych z ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej jest to teren oznaczony symbolem „ Ba”.
IV. Na nieruchomości znajduje się uzbrojenie podziemne, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej Plac Floriański 1.
V. Działka będąca przedmiotem przetargu obciążona jest bezpłatną służebnością gruntową, polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez działkę obciążoną na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem 1/231.

Stosownie do zapisów księgi wieczystej KI1R/00024498/3, Dzierżawca przedmiotowej nieruchomości będzie także zobowiązany do nieodpłatnego umożliwienia służbom dostępu do sieci : ciepła grzewczego, ciepła technologicznego, wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarno-przemysłowej, kanalizacyjnej deszczowej i teletechnicznej, w celu wykonania czynności związanych z eksploatacją, dozorem, konserwacją i usuwaniem awarii tych sieci oraz udostępniać tą działkę służbom energetycznym do urządzeń energetycznych, w celu wykonywania wymienionych wyżej czynności.
VI. Teren ten zostanie wydzierżawiony na okres 29 lat z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację elektrowni fotowoltaicznej.
VII. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 9 368,00 zł ( słownie: dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) + VAT, wg stawki 23 %, miesięcznie.
VIII. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 23 lipca 2014 r. o godz. 10.00  w Sali nr 5 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

IX. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1. wpłacenie wadium w wysokości 1000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej w Banku Getin Noble Bank S. A. nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007. Przy wpłaceniu wadium należy podać numer ewidencyjny i położenie nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 17 lipca 2014 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Miasta  ( ostateczny termin wpływu 17 lipca 2014 r. ),
2. złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
3. złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wydzierżawienia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518).
4. okazanie dowodu tożsamości,
5. w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
6. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

X. Wadium może zostać wniesione w pieniądzu lub w obligacjach Skarbu Państwa.
XI.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne.
XII. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
XIII. Wpłacone wadium podlega:
1. zaliczeniu w poczet kwoty czynszu dzierżawnego – w przypadku wygrania przetargu,
2. przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy, w terminie określonym przez organizatora przetargu,
3. zwrotowi- uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
XIV. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XV. Istotne warunki umowy dzierżawy:
 - czynsz za dzierżawę, ustalony w wyniku przetargu, będzie płatny do 10-tego dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc,
-Dzierżawca wyłoniony w przetargu będzie zobowiązany do uiszczania kwoty czynszu dzierżawnego łącznie z podatkiem VAT,
- czynsz dzierżawny będzie corocznie rewaloryzowany o roczny wskaźnik cen towarów i usług ( inflacja),
-Dzierżawca poza czynszem, będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości oraz innych opłat wynikających z odrębnych przepisów,
- Dzierżawca w/w nieruchomości będzie zobowiązany do nieodpłatnego udostępniania działki  stosownym służbom w celu wykonania czynności związanych z eksploatacją, dozorem, konserwacją i usuwaniem awarii znajdujących się na niej  sieci infrastruktury technicznej,
- Dzierżawca będzie zobowiązany użytkować przedmiot dzierżawy w taki sposób, by nie doszło do zniszczenia lub uszkodzenia istniejących sieci znajdujących się na przedmiocie dzierżawy. W przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia, Dzierżawca będzie zobowiązany do ich naprawienia lub odtworzenia na własny koszt i we własnym zakresie,
- Dzierżawca będzie zobowiązany do utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym porządku i czystości oraz przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska,
- Dzierżawca winien będzie zabezpieczyć przedmiot dzierżawy przed dostępem do niego osób trzecich. Funkcjonowanie wykonanej inwestycji nie może stanowić zagrożenia dla osób i mienia,
- Wydzierżawiający nie zabezpiecza linii przesyłowych do odbioru  wyprodukowanej energii. Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt winnien uzyskać warunki przyłącza i odbioru wyprodukowanej energii,
-nakłady poniesione przez Dzierżawcę w związku z przygotowaniem przedmiotu dzierżawy do założonego celu, w tym budowa a następnie użytkowanie przedmiotu dzierżawy, nie podlegają zwrotowi ani zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego. Po zakończeniu umowy Dzierżawca będzie zobowiązany doprowadzić przedmiot dzierżawy do stanu pierwotnego,
-Dzierżawca zobowiązany będzie uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przedmiotu dzierżawy. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności materialnej i prawnej za brak wymaganych uzgodnień, decyzji i innych opracowań planistycznych, w tym pozwolenia na budowę w zakresie planowanej przez Dzierżawcę inwestycji,
- Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt przygotuje i wykona niezbędną infrastrukturę techniczną do planowanej przez niego inwestycji na przedmiocie dzierżawy.


XVI. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
XVII. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj.  Dz. U. z 2014 r. poz. 518).

      Dodatkowe informacje odnośnie przetargu może uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska pok. nr 89 ( II piętro) – telefon 41 25-20-181.


      Skarżysko-Kamienna, dnia 13.06.2014 r.

bip
 

um

um

mbti um