rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie


O G Ł O S Z E N I E    O    P R Z E T A R G U

 

    Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej NR XLV/96/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 41, mieszczący się w budynku przy ulicy Krasińskiego nr 9 w Skarżysku-Kamiennej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem.  

1. Oznaczenie nieruchomości:
Przeznaczony do sprzedaży wolny lokal użytkowy nr 41 znajduje się w budynku, położonym przy ulicy Krasińskiego nr 9 w Skarżysku-Kamiennej na gruncie stanowiącym działkę nr 63/2 o powierzchni 750 m² (obręb 10 Metalowiec). Nieruchomość stanowi własność Gminy Skarżysko-Kamienna, posiada urządzoną księgę wieczystą nr KI1R/00009916/9. W zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Budynek mieszkalny z przeznaczonym do sprzedaży lokalem, położony jest w centralnej części miasta. Jest budynkiem wielorodzinnym w zabudowie zwartej, czteropiętrowym, podpiwniczonym. W sąsiedztwie zlokalizowane są budynki mieszkalne, sklepy, urzędy, bank. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

2. Opis lokalu:
- położony jest na parterze budynku;
- skład lokalu: pomieszczenie usługowe, pomieszczenie magazynowe, łazienka o łącznej powierzchni 56,40  m²;
- wyposażony jest w: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o.;
- udział w nieruchomości wspólnej 564/20970 części;
- lokal przeznaczony jest pod usługi nieuciążliwe.
 
CENA WYWOŁAWCZA do przetargu wynosi - 125.700,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy siedemset złotych netto) i stanowi sumę ceny lokalu i ceny ułamkowej części gruntu, przy czym cena lokalu wynosi 122.055,00 zł, natomiast udziału w nieruchomości gruntowej – 3.645,00 zł i stanowi 0,029 cz. ceny wywoławczej, a proporcja ta będzie podstawą do wyodrębnienia ceny lokalu i ceny gruntu z ceny uzyskanej w przetargu.

Na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - sprzedaż niniejsza zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany przepisów powyższej ustawy do ceny sprzedaży nieruchomości będzie doliczony podatek VAT. Wyodrębniona cena ułamkowej części gruntu osiągnięta w przetargu stanowić będzie podstawę do wyliczenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu tj. pierwszej opłaty – stanowiącej 25% ceny gruntu, płatnej przed zawarciem aktu notarialnego oraz opłaty rocznej – stanowiącej 1% ceny gruntu, płatnej bez wezwania do 31 marca każdego roku kalendarzowego. Wysokość opłaty rocznej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

WADIUM – 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

 

Przetarg
odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2014 r. o godz. 10ºº w sali nr 5
 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego nr 18

 


Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium w gotówce ze wskazaniem nieruchomości - na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej: Getin Noble Bank S.A. O/Skarżysko-Kamienna nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007.  Wpłaty należy dokonać do dnia 25 kwietnia 2014 r. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 25 kwietnia 2014 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na konto Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna po dniu 25 kwietnia 2014 r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu;  
- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
- złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn zm.);
- okazanie dowodu tożsamości,
- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego;
- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego;
- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

5. Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy   
  sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
- zwrotowi – uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.

6. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

7. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

8. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć  czynności związane  z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

9. Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu mogą oglądać lokal użytkowy w dniu 14 kwietnia 2014 r. w godz. 14ºº-15ºº.

10. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego nr 18, Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. 91 (II piętro), nr tel. (41) 25-20-188.

 
Skarżysko-Kamienna, 18 marca 2014 r.


                                                                            Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej
                                                                                   
                                                                                     R o m a n    W o j c i e s z e k


                      
                                 

bip
 

um

um

mbti um