Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

         Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr X/73/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 czerwca 2011 r. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej u zbiegu ulic Sokola – Tysiąclecia.

  1. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste jest nieruchomość gruntowaw ewidencji gruntów miasta Skarżysko-Kamienna jako działki nr 65/12, 65/13, 65/14, 65/15, 65/16 (obręb 3 Place, arkusz mapy nr 22), 115/4, 115/5, 115/6, 115/7, 115/9, 115/18, 115/21, 130/25, 130/29, 130/33, 130/35, 130/40, 130/41, 226/4, 226/5, 229/5, 229/6, 229/7 i 229/8 (obręb 11 Górna Kamienna, arkusz mapy nr 23) o powierzchni łącznej 1,1712 ha, oraz 1/2 udziału w działce nr 65/11 (obręb 3 Place, arkusz mapy nr 22) o powierzchni 0,2435 ha.

     Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzone są księgi wieczyste Nr KI1R/00019670/5 (dawniej Nr 19670) i Nr KI1R/00005892/6.

 

II. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Centrum” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej zatw. Uchwałą Nr XLVIII/38/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 kwietnia 2010 r. nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolami: UC1 – o przeznaczeniu podstawowym - zabudowa usługowa, w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² oraz KP1 i KP2 – o przeznaczeniu podstawowym - place publiczne.

III. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

IV. Pierwszy przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 9 grudnia 2013 r.

V. Na nieruchomości znajduje się uzbrojenie techniczne, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej         i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej przy placu Floriańskim 1.

VI. Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu wynosi 4 201 700,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście jeden tysięcy siedemset złotych 00/100) + 23% VAT.

VII. Stawki procentowe opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą:

  1. pierwsza opłata – 25% ceny nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu + 23% VAT,
  2. opłaty roczne – 4% ceny nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu + 23% VAT.

Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Opłaty roczne są wnoszone przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

 

VIII. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 9 maja 2014 r. o godzinie 10.00 w sali nr 5 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

IX. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłacenie wadium w wysokości 550 000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy wskazać położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 5 maja 2014 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 5 maja 2014 r.),

- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zbycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.),

-        okazanie dowodu tożsamości,

-     w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

-    w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

X.   Wadium może zostać wniesione w pieniądzu lub w obligacjach Skarbu Państwa.

                 XI. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

XII. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

     XIII. Wpłacone wadium podlega:

- zaliczeniu w poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,

- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy   oddania w użytkowanie wieczyste przedmiotowej nieruchomości w terminie określonym przez organizatora przetargu,

- zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XIV. Termin zakończenia zabudowy nieruchomości – cztery lata od daty zawarcia aktu notarialnego w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, przy czym wyznaczony termin nie dotyczy obszaru oznaczonego w planie symbolem KP1.

       Za zakończenie zabudowy uznaje się wykonanie stanu surowego zamkniętego. Powyższy termin podlega ujawnieniu w dziale III księgi wieczystej Nr KI1R/00019670/5 (dawniej Nr 19670) i Nr KI1R/00005892/6.

 

XV. W przypadku niezabudowania nieruchomości w terminie określonym w pkt XIII osoba, z którą zostanie zawarta umowa zapłaci Gminie Skarżysko-Kamienna karę umowną w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) bez względu na to, czy Gmina Skarżysko-Kamienna poniesie z tego tytułu szkodę i w jakiej wysokości. Brak realizacji któregokolwiek z zobowiązań stanowić będzie rażące naruszenie umowy i skutkować jej rozwiązaniem z przyczyn leżących po stronie użytkownika wieczystego.

XVI. Co do obowiązku zapłaty kary umownej, osoba  która wygra przetarg podda się egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. W razie nie wywiązywania się przez użytkownika wieczystego nieruchomości z nałożonych na niego obowiązków, Gmina zastrzega sobie prawo prowadzenia egzekucji na podstawie aktu notarialnego, któremu zostanie nadana klauzula natychmiastowej wykonalności.

XVII. W przypadku poniesienia przez Gminę Skarżysko-Kamienna szkody przewyższającej karę umowną, Gmina ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

XVIII. W przypadku zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości w obrocie wtórnym przed zrealizowaniem zobowiązań określonych w punktach XIV i XV, sprzedający sceduje te zobowiązania na kupującego. Brak przejęcia powyższych zobowiązań przez kupującego będzie skutkować dochodzeniem przez Gminę Skarżysko-Kamienna roszczeń finansowych od sprzedającego.

XIX. Nabywca nieruchomości:

         - w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży lub usunie sieci uzbrojenia podziemnego istniejącego w granicach zbywanej nieruchomości, na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci,

- niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę wykona we własnym zakresie i na własny koszt.

XX. Umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste może ulec rozwiązaniu przed upływem terminu określonego w akcie notarialnym, jeżeli użytkownik wieczysty korzystać  będzie z gruntu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności jeżeli wbrew umowie nie wzniesie zabudowy w terminie określonym w umowie.

XXI. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

        XXII. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste ponosi Nabywca nieruchomości.

   XXIII. Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XXIV. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XXV. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

            Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska pok. nr 83 (II piętro) – tel. (41) 25-20-184.

            Skarżysko-Kamienna, dnia 25.02.2014 r.      

bip
 

um

um

mbti um