rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


        Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr L/35/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 maja 2014 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 27, mieszczącego się w budynku przy ulicy Spółdzielczej nr 22 w Skarżysku-Kamiennej wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem.
1.    Oznaczenie nieruchomości:
Przeznaczony do sprzedaży wolny lokal mieszkalny nr 27 znajduje się w budynku, położonym przy ulicy Spółdzielczej nr 22 w Skarżysku-Kamiennej, na gruncie stanowiącym działki oznaczone w ewidencji gruntów m. Skarżysko-Kamienna numerami: 68/10 i 69 (obręb 3 Place, arkusz mapy nr 17) o łącznej powierzchni 0,1510 ha, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Skarżysko-Kamienna do dnia 05.12.2089 r. Nieruchomość, posiada urządzoną księgę wieczystą nr KI1R/00018097/7.
2.    Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. przedmiotowe działki znajdują się na terenie mieszkaniowym o przewadze zabudowy wielorodzinnej.
Budynek mieszkalny z przeznaczonym do sprzedaży lokalem, położony jest w centralnej części miasta. W sąsiedztwie zlokalizowane są budynki mieszkalne wielorodzinne, szkoła oraz basen. Jest budynkiem wielorodzinnym w zabudowie zwartej, czteropiętrowym, podpiwniczonym. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich. 


3.    Opis lokalu:
•    położony jest na III piętrze budynku;
•    skład lokalu: trzy pokoje, kuchnia, przedpokój, WC i łazienka;
•    powierzchnia lokalu: 57,80 m²;
•    wyposażony jest w: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c. o., c. c. w., gazową;
•    udział w nieruchomości wspólnej 625/17809 części;
•    do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,70 m2.


4.    Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – działek nr ewid. 68/10 i 69 -  wynosi 1% ceny nieruchomości gruntowej i podlega zapłacie w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.


CENA WYWOŁAWCZA do przetargu wynosi – 103 520,00 zł (słownie: sto trzy tysiące pięćset dwadzieścia złotych 00/100 netto) i stanowi sumę ceny lokalu i ceny ułamkowej części prawa użytkowania wieczystego gruntu, przy czym cena lokalu wynosi 97 101,76 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto jeden złotych 76/100), natomiast udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej – 6 418,24 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta osiemnaście złotych 24/100) i stanowi 0,062 ceny wywoławczej, a proporcja ta będzie podstawą do wyodrębnienia ceny lokalu i ceny użytkowania wieczystego gruntu z ceny uzyskanej w przetargu.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - sprzedaż niniejsza zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany przepisów powyższej ustawy, do ceny sprzedaży nieruchomości będzie doliczony podatek VAT.

WADIUM – 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

 

Przetarg
odbędzie się w dniu 7 października 2014 r. o godz. 10.00 w sali nr 5
Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego nr 18


5.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1)    wpłacenie wadium w pieniądzu ze wskazaniem nieruchomości na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 2 października 2014 r. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 2 października 2014 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na konto Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna po dniu 2 października 2014 r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu;
2)    złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
3)      złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.),
4)    okazanie dowodu tożsamości,
5)   w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
6)   w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
7)   w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
6.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
7.    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
8.    Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,
- przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,
- zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
9.    Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
10.  Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.
11.  czestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.
12.   Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
13.   Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu mogą oglądać lokal w dniach:17-18 września 2014 r. w godz. 14ºº-15ºº.
14.   W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
  

          Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska pok. 83, tel. (41) 25-20-184.
  

 Skarżysko-Kamienna, dnia 27.08.2014 r.

bip
 

um

um

mbti um