rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie


O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U


 
    Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie uchwały Rady Miasta  Skarżyska-Kamiennej Nr VI/37/2011 z dnia 31 marca 2011 r. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Rajdowej – ul. Wieżowej.

I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Skarżysko-Kamienna numerami 588, 589 i 590 (obręb 15 Pogorzałe arkusz mapy nr 119) o powierzchni łącznej 0,2000 ha, zabudowanej dwoma budynkami murowanymi, jednokondygnacyjnymi o powierzchni użytkowej 20,42 m² i 30,95 m², wybudowanymi w 1970 r.

II. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta  Nr KI1R/00025279/9 (dawniej Nr 25279).

III. Przeznaczenie nieruchomości:
nieruchomość usytuowana jest na terenie dla którego brak miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. nieruchomość znajduje się na terenie mieszkaniowym o przewadze zabudowy jednorodzinnej. Według danych z ewidencji gruntów miasta Skarżyska-Kamiennej jest to teren oznaczony symbolami „dr”, „Br” i „R”.

IV. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

V. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 29 listopada 2013 r.

VI. Naruszona jest granica prawna nieruchomości będącej przedmiotem przetargu - działki nr 588 - poprzez nielegalne wykonanie w części na jej terenie budynków gospodarczych i filarów podtrzymujących balkon budynku mieszkalnego usytuowanych na posesji sąsiedniej przy ul. Rajdowej nr 42. Wyegzekwowanie opuszczenia zajętego terenu należeć będzie do Nabywcy nieruchomości.

VII. Cena wywoławcza przy sprzedaży nieruchomości wynosi 92 530,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści złotych 00/100) .

VIII. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 19 maja 2014 r. o godzinie 10.00 w sali nr 5 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

IX. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłacenie wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy podać numer i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 15 maja 2014 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 15 maja 2014 r.),

- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,  

-   złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.),

-  okazanie dowodu tożsamości,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

-   w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

X. Wadium może zostać wniesione w pieniądzu lub w obligacjach Skarbu Państwa.

XI. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

XII. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XIII. Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
- zwrotowi – uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.

XIV. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

 XV. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XVI. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.


XVII. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XVIII.  W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

    Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska pok. nr 83 (II piętro) – tel. (41) 25-20-184.

    Skarżysko-Kamienna, dnia 01.04.2014 r.       
   

bip
 

um

um

mbti um