Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

 


O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U


 
              Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej NR XLVIII/22/2014 z dnia 19 marca 2014 r. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów wraz ze sprzedażą prawa własności znajdującego się na niej budynku.

I. Przedmiotem sprzedaży jest:
- udział 332551/432217 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Skarżysko-Kamienna jako działka nr ewid. 1/371 o powierzchni 0,2624 ha (obręb 5 Młodzawy, arkusz mapy nr 74), położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów nr 122 D i udział 332551/432217 części prawa własności znajdującego się na niej budynku biurowo-produkcyjnego o pow. użytkowej 4.322,17 m², stanowiącego przedmiot odrębnej własności.
Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta Nr KI1R/00029388/4.

- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr ewid. 2/19 o powierzchni 0,1503 ha (obręb 5 Młodzawy, arkusz mapy nr 74), położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów.
Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta Nr KI1R/00021851/5.

- Pierwszy przetarg odbył się w dniu 29 października 2014 r.

II. Przeznaczenie nieruchomości:
nieruchomość usytuowana jest na terenie dla którego brak miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. nieruchomość znajduje się na terenie określonym jako: tereny przemysłu, magazynów, centr logistycznych wraz z usługami. Według danych z ewidencji gruntów miasta Skarżysko-Kamienna teren oznaczony symbolem „Ba”.

III. W Dziale III księgi wieczystej  Nr KI1R/00029388/4 znajduje się wpis o treści: „ Czyni się wzmiankę,  że przedstawiciele Gminy Skarżysko-Kamienna zobowiązują się nieodpłatnie udostępniać działkę Nr 1/371 do sieci: ciepła grzewczego, technologicznego, wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarno-przemysłowej, kanalizacyjnej deszczowej i teletechnicznej służbom w celu wykonywania czynności związanych z eksploatacją, dozorem, konserwacją i usuwaniem awarii tychże sieci”.

IV. W Dziale III księgi wieczystej Nr KI1R/00021851/5 znajduje się wpis o treści: „Czyni się wzmiankę,   że przedstawiciele Gminy Skarżysko-Kamienna zobowiązują się nieodpłatnie udostępniać działkę Nr 2/19 do sieci: ciepła grzewczego, technologicznego, wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarno-przemysłowej kanalizacyjnej deszczowej i teletechnicznej służbom w celu wykonywania czynności związanych z eksploatacją, dozorem, konserwacją i usuwaniem awarii tychże sieci”.

V. Działka gruntu nr ewid. 2/19 objęta księgą wieczystą Nr KI1R/00021851/5 obciążona jest: bezpłatną służebnością gruntową, polegającą na prawie przejazdu i przechodu  przez działkę nr ewid. 2/19, w zakresie niezbędnym do korzystania z działki uprawnionej. Na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działki Nr 1/371.

VI. Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% ceny nieruchomości i podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.
Termin wniesienia opłaty – 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.                               

VII. W budynku biurowo-produkcyjnym usytuowanym na działce nr ewid. 1/371 wynajmowane są pomieszczenia biurowe oraz powierzchnie reklamowe o łącznej 529,49 m², na podstawie umów najmu w ilości 20 sztuk.  Przedmiotowe umowy zawarte są na czas nieokreślony z możliwością ich rozwiązania (z okresem wypowiedzenia określonym w tych umowach). Dokumentacja przetargowa jest dostępna w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18 w Wydziale Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska– pok. nr 85 lub telefonicznie pod numerem 41 25-20-183.

VIII. Na działkach gruntu, stanowiących przedmiot przetargu znajduje się uzbrojenie techniczne, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej przy Placu Floriańskim 1.

IX. Cena wywoławcza przy  sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Legionów wynosi 2.760.240,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100), na którą składają się:

- cena udziału wynoszącego 332551/432217 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr ewid. 1/371 - w wysokości -77.950,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100);
- cena udziału wynoszącego 332551/432217 części w prawie własności budynku biurowo-produkcyjnego  usytuowanego na nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 1/371, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności - w wysokości - 2.624.260 zł (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100);
- cena prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr ewid. 2/19 - w wysokości 58.030,00 zł (słownie:
pięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści złotych 00/100).

X. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 30.03.2015 r. o godzinie 10.00 w sali nr 5 Urzędu Miastaw Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

XI. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie wadium w wysokości 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy podać numer i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 25.03.2015 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu  w/w kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 25.03.2015 r.),
- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
- okazanie dowodu tożsamości,
- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

XII. Wadium może zostać wniesione w pieniądzu lub w obligacjach Skarbu Państwa.

XIII. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

XIV. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XV. Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
- zwrotowi – uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.

XVI. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 XVII. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XVIII. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1380) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XIX. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

       XX.  W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

    Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska pok. nr 85 (II piętro) – tel. 41 25-20-183.

Skarżysko-Kamienna, dnia 16.01.2015 r.     

bip
 

um

um

mbti um

 

projekty-unia

projekty-unia

 

projekty-unia

 

ppbz

ppbz

ppbz

ppbz

dzu

button na stronę 

 

Rewitalizacja Rejów

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.

 

Zapytaj prezydenta

zapytaj-prezydenta

odpowiedzi-prezydenta

Wydarzenia

Lip 2024
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4