rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. LEGIONÓW

 

     Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr XXIX/91/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 października 2012 r. ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów.

I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej numerem 1/68 (arkusz mapy nr 74, obręb 0005 Młodzawy) o powierzchni 0,2707 ha.

Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta numer KI1R/00012749/1.

II. Nieruchomość usytuowana jest na obszarze dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatw. Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. jest to teren usług. Według danych z ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej działka oznaczona symbolem „Ba”.

III. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

IV. Celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej działka numer 1/68 korzysta ze służebności gruntowej na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 3 listopada 2011 r. Zgodnie z tym postanowieniem działka numer ewidencyjny 1/69 ujawniona w księdze wieczystej numer KI1R/00024425/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych, obciążona jest odpłatną służebnością drogi koniecznej o powierzchni 0,0760 ha na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m.in. numerem 1/68, ujawnionej w księdze wieczystej numer KI1R/00012749/1.
Służebność o której mowa wyżej jest odpłatna. Nabywcę obciążać będzie kwota opłaty w wysokości 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) + 23% VAT - rocznie.
W/w kwota winna być płatna na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego nieruchomości obciążonej, z góry do dnia 31 grudnia każdego roku wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminu płatności.

V. Na działce będącej przedmiotem przetargu znajduje się uzbrojenie techniczne, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej przy Placu Floriańskim 1.

VI. Poprzednie przetargi na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostały przeprowadzone w dniach 28 sierpnia, 18 grudnia 2015 r. i 3 czerwca 2016 r.

VII. Cena wywoławcza przy sprzedaży nieruchomości wynosi: 218.830,00 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100).

VIII. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 29 listopada 2016 r. o godzinie 9.00 w sali numer 025 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

IX. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy podać numer i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej numer 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 24 listopada 2016 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu: 24 listopada 2016 r.),

- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U.z 2014 r. poz. 1490),

- okazanie dowodu tożsamości,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

X. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

XI. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XII. Wpłacone wadium podlega:

- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,

- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,

- zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XIII. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

XIV. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XV. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1061) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XVI. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XVII. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 201 tel. 41 25-20-179.
Skarżysko-Kamienna, dnia 18.10.2016 r.

bip
 

um

um

mbti um

 

projekty-unia

projekty-unia

 

projekty-unia

 

ppbz

ppbz

ppbz

ppbz

dzu

button na stronę 

 

Rewitalizacja Rejów

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.

 

Zapytaj prezydenta

zapytaj-prezydenta

odpowiedzi-prezydenta

Wydarzenia

Cze 2024
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30