rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH MIESZCZĄCYCH SIĘ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ W BUDYNKU PRZY UL. OBYWATELSKIEJ 7

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr L/36/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 maja 2014 r. ogłasza:
I. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym (kamienicy) przy ul. Obywatelskiej 7 w Skarżysku-Kamiennej wraz z udziałem 464/3965 części w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów miasta Skarżysko-Kamienna numerem 202/1 (obręb 4 Kamienna, arkusz mapy nr 31) o powierzchni 0,0515 ha. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00034355/2.
Opis lokalu nr 5:
- położony jest na II piętrze budynku;
- powierzchnia lokalu: 39,00 m2;
- skład lokalu: kuchnia, pokój, sanitariat i przedpokój, pomieszczenie przynależne w piwnicy o powierzchni 7,4 m2;
- wyposażony jest w: przyłącze gazowe do budynku, instalację elektryczną, kanalizacji sanitarnej oraz ogrzewanie piecowe w złym stanie technicznym – do wymiany;
- udział w nieruchomości wspólnej 464/3965 części.
Cena wywoławcza lokalu wynosi: 32 190,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
Wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
II. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku mieszkalnym (kamienicy) położonym przy ul. Obywatelskiej 7 w Skarżysku-Kamiennej wraz udziałem 505/3965 części w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów m. Skarżysko-Kamienna numerem 202/1 (obręb 4 Kamienna, arkusz mapy nr 31) o powierzchni 0,0515 ha. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00034356/9.
Opis lokalu nr 6:
- położony jest na II piętrze budynku;
- powierzchnia lokalu: 43,30 m2;
- skład lokalu: kuchnia, pokój, sanitariat i przedpokój, pomieszczenie przynależne w piwnicy o powierzchni 7,20 m2;
- wyposażony jest w: przyłącze gazowe do budynku, instalację elektryczną, kanalizacji sanitarnej oraz ogrzewanie piecowe w złym stanie technicznym – do wymiany;
- udział w nieruchomości wspólnej 505/3965 części.
Cena wywoławcza lokalu wynosi: 30 140,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100).
Wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
III. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku mieszkalnym (kamienicy) położonym przy ul. Obywatelskiej 7 w Skarżysku-Kamiennej, wraz z udziałem 385/3965 części w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów m. Skarżysko-Kamienna numerem 202/1 (obręb 4 Kamienna, arkusz mapy nr 31) o powierzchni 0,0515 ha. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00034357/6.
Opis lokalu nr 7:
- położony jest na II piętrze budynku;
- powierzchnia lokalu: 32,20 m2;
- skład lokalu: kuchnia, pokój, sanitariat i przedpokój, pomieszczenie przynależne w piwnicy o powierzchni 6,30 m2;
- wyposażony jest w: przyłącze gazowe do budynku, instalację elektryczną, kanalizacji sanitarnej oraz ogrzewanie piecowe w złym stanie technicznym – do wymiany;
- udział w nieruchomości wspólnej 385/3965 części.
Cena wywoławcza lokalu wynosi: 26 620,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 00/100).
Wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
IV. Zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. działka zabudowana nr ewid. 202/1 usytuowana jest na terenie mieszkaniowym o przewadze zabudowy jednorodzinnej.
V. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
VI. Otwarcie przetargów nastąpi w sali nr 5 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, w dniu 8 grudnia 2014 r. w godzinach:
1. 9.00 – przetarg na sprzedaż lokalu nr 5,
2. 9.30 – przetarg na sprzedaż lokalu nr 6,
3. 10.00 – przetarg na sprzedaż lokalu nr 7.
VII. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - sprzedaż niniejsza zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany przepisów powyższej ustawy, do ceny sprzedaży nieruchomości będzie doliczony podatek VAT.
VIII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wpłacenie wadium w pieniądzu w odpowiedniej wysokości określonej w pkt. I, II, lub III ze wskazaniem nieruchomości na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 4 grudnia 2014 r. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 4 grudnia 2014 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na konto Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna po dniu 4 grudnia 2014 r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu,
2. złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
3. złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.),
4. okazanie dowodu tożsamości,
5. w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu
z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
6. w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
7. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
IX. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
X. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
XI. Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,
- przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,
- zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
XII. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r.
Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
XIII. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.
XIV. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.
XV. Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1380) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
XVI. Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu mogą oglądać lokale w dniach: 19 listopada 2014 r. i 2 grudnia 2014 r. w godz. 14ºº-15ºº.
XVII. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska pok. 83, tel. (41) 25-20-184.
Skarżysko-Kamienna, dnia 27.10.2014 r.

bip
 

um

um

mbti um

 

projekty-unia

projekty-unia

 

projekty-unia

 

ppbz

ppbz

ppbz

ppbz

dzu

button na stronę 

 

Rewitalizacja Rejów

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.

 

Zapytaj prezydenta

zapytaj-prezydenta

odpowiedzi-prezydenta

Wydarzenia

Cze 2024
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30