rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały IX/69/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 maja 2015 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 27, mieszczącego się w budynku przy ulicy Spółdzielczej nr 22
w Skarżysku-Kamiennej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 5 grudnia 2089 r. ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem.
1.    Oznaczenie nieruchomości:
Przeznaczony do sprzedaży wolny lokal mieszkalny nr 27 znajduje się w budynku, położonym przy ulicy Spółdzielczej nr 22 w Skarżysku-Kamiennej, na gruncie stanowiącym działki oznaczone w ewidencji gruntów m. Skarżysko-Kamienna numerami: 68/10 i 69 (obręb 0003 Place, arkusz mapy nr 17) o łącznej powierzchni 0,1510 ha. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr KI1R/00018097/7.
2.    Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. przedmiotowe działki znajdują się na terenie mieszkaniowym o przewadze zabudowy wielorodzinnej.
Budynek mieszkalny z przeznaczonym do sprzedaży lokalem, położony jest w centralnej części miasta. W sąsiedztwie zlokalizowane są budynki mieszkalne wielorodzinne, szkoła oraz basen. Jest budynkiem wielorodzinnym w zabudowie zwartej, czteropiętrowym, podpiwniczonym.
3.    Opis lokalu:
-     położony jest na III piętrze budynku;
-    skład lokalu: trzy pokoje, kuchnia, przedpokój, WC i łazienka;
-    powierzchnia lokalu: 57,80 m²;
-    wyposażony jest w: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c. o., c. c. w., gazową;
-    udział w nieruchomości wspólnej 625/17809 części;
-    do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,70 m2.
4.    Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.
5.    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 103 270,00 zł (słownie: sto trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100 netto) i stanowi sumę ceny lokalu i ceny ułamkowej części gruntu, przy czym cena lokalu wynosi 96 911,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych 00/100), natomiast udziału w nieruchomości gruntowej – 6 359,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) i stanowi 0,062 ceny wywoławczej, a proporcja ta będzie podstawą do wyodrębnienia ceny lokalu i ceny gruntu z ceny uzyskanej w przetargu.
6.    Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - sprzedaż niniejsza zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany przepisów powyższej ustawy, do ceny sprzedaży nieruchomości będzie doliczony podatek VAT.
7.    Wyodrębniona cena ułamkowej części gruntu osiągnięta w przetargu stanowić będzie podstawę do wyliczenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości tj. pierwszej opłaty – stanowiącej 25% ceny gruntu, płatnej przed zawarciem aktu notarialnego oraz opłaty rocznej stanowiącej 1% ceny gruntu płatnej bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
8.    Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 17 maja 2016 r. o godz. 11.00 w sali nr 5 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego nr 18.
9.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1)      wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) ze wskazaniem nieruchomości, na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 12.05.2016 r. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 12.05.2016 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na konto Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna po dniu 12.05.2016 r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu;
2)      złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
3)      złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
4)      okazanie dowodu tożsamości,
5)      w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
6)      w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
7)      w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
10.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
11.    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
12.    Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,
- przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,
- zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
13.    Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
14.    Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.
15.    Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.
16.    Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1380) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
17.    Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu mogą oglądać lokal w dniach:27-28 kwietnia 2016 r. w godz. 14ºº-15ºº, po uprzednim uzgodnieniu z Referatem Administrowania Zasobami Komunalnymi tut. Urzędu pod nr tel.: (41) 25 20 531.
18.    W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 78, tel. (41) 25-20-184.
    Skarżysko-Kamienna, dnia 08.04.2016 r.

bip
 

um

um

mbti um

 

projekty-unia

projekty-unia

 

projekty-unia

 

ppbz

ppbz

ppbz

ppbz

dzu

button na stronę 

 

Rewitalizacja Rejów

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.

 

Zapytaj prezydenta

zapytaj-prezydenta

odpowiedzi-prezydenta

Wydarzenia

Cze 2024
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30