rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

       

        Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej NR XX/12/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (obręb 0006 Rejów, arkusz mapy nr 62), położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Kilińskiego.

I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działek z oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko-Kamienna numerami 103/1 o powierzchni 0,2285 ha i 103/2 o powierzchni 0,1395 ha, łączna powierzchnia 0,3680 ha.

Cena wywoławcza przy zbyciu prawa własności ww. nieruchomości wynosi 27.336,08 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych 08/100), w tym podatek VAT według stawki 23% od działki nr ewid. 103/1.

II. Dla nieruchomości wymienionej pkt. I - w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest Księga wieczysta Nr KI1R/00005628/5.

III. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu usytuowana jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. 'Ośrodek Rekreacyjny Bzin' na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej, zatw. Uchwałą Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr L/41/2014 z dnia 15.05.2014 r., według którego działka nr ewid. 103/1, położona jest na terenie określonym jako: tereny zabudowy rekreacyjnej ekstensywnej, tereny zadrzewień i zalesień, tereny wód powierzchniowych. Natomiast teren całej działki gruntu nr ewid. 103/2 został określony jako tereny zadrzewień i zalesień.
Według danych z ewidencji gruntów miasta Skarżyska-Kamiennej działka gruntu:
- nr ewid. 103/1 oznaczona jest symbolami: „LsV, Łzr-ŁV, ŁV ”;
- nr ewid. 103/2 oznaczona jest symbolem: „LsV”.

IV. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie posiada dostępu do drogi publicznej.

V. Na nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu znajduje się podziemny gazociąg, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Plac Floriański 1.

VI. W środkowej części działki gruntu nr ewid. 103/1 teren okresowo podmokły, poprzecznie przebiega okresowo zalewana struga (kanał melioracyjny).

VII. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 18 maja 2016 r. o godzinie 10.00, w sali nr 5 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

VIII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). Przy czym przy wpłacaniu wadium należy podać numer i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007
Getin Noble Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 13 maja 2016 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 13 maja 2016 r.);

- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

- okazanie dowodu tożsamości,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

IX. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

X. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XI. Wpłacone wadium podlega:

- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,

- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,

- zwrotowi – uczestnikom którzy przetargu nie wygrają, na wskazany przez nich numer konta.

XII. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

XIII. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XIV. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1380 późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XV. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XVI. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział, Gospodarki Nieruchomościami
pok. nr 85 – tel. (41) 25-20-183.


Skarżysko-Kamienna, dnia 06.04. 2016 r.

bip
 

um

um

mbti um

 

projekty-unia

projekty-unia

 

projekty-unia

 

ppbz

ppbz

ppbz

ppbz

dzu

button na stronę 

 

Rewitalizacja Rejów

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.

 

Zapytaj prezydenta

zapytaj-prezydenta

odpowiedzi-prezydenta

Wydarzenia

Cze 2024
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30