rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

 

      Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej NR XII/95/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nw. nieruchomości gruntowych niezabudowanych (obręb 5 Młodzawy, arkusz mapy 74), położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Asfaltowej.

I. Przedmiotem sprzedaży w drugim przetargu jest prawo użytkowania wieczystego:
1. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko-Kamienna numerem 1/441 o powierzchni 0,3294 ha
Cena wywoławcza przy zbyciu prawa użytkowania wieczystego ww. działki gruntu wynosi 83.668,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100).
Wadium 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu, oznaczonej  w ewidencji gruntów miasta Skarżysko-Kamienna nr 1/441 – odbył się w dniu 16 listopada 2015 r. o godzinie 10.00 w Sali nr  5 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy  ul. Sikorskiego 18 i zakończył się wynikiem negatywnym.

2. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko-Kamienna numerem 1/442 o powierzchni 0,3252 ha.
Cena wywoławcza przy zbyciu prawa użytkowania wieczystego ww. działki gruntu wynosi 82.601,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset jeden złotych 00/100).
Wadium 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu, oznaczonej  w ewidencji gruntów miasta Skarżysko-Kamienna nr 1/442 – odbył się w dniu 16 listopada 2015 r. o godzinie 10.30 w Sali nr  5 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy  ul. Sikorskiego 18 i zakończył się wynikiem negatywnym.

3. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko-Kamienna numerem 1/443 o powierzchni 0,2570 ha.
Cena wywoławcza przy zbyciu prawa użytkowania wieczystego ww. działki gruntu wynosi 72.551,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 00/100).
Wadium 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu, oznaczonej  w ewidencji gruntów miasta Skarżysko-Kamienna nr 1/443 – odbył się w dniu 16 listopada 2015 r. o godzinie 11.00 w Sali nr  5 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy  ul. Sikorskiego 18 i zakończył się wynikiem negatywnym.

II. Dla nieruchomości wymienionych pkt. I - w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest Księga wieczysta Nr KI1R/00024498/3.

III. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargów usytuowane są na terenie, dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. są to: cyt. „Tereny Przemysłu, Magazynów, Centr. Logistyki wraz z usługami”. Według danych z ewidencji gruntów miasta Skarżyska-Kamiennej działki oznaczone symbolem „Ba”.
Teren stanowiący przedmiot przetargu przygotowany został przy współudziale środków zewnętrznych w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”. Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych, w ramach zadania ,,Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w Skarżysku-Kamiennej, zapis ten powinien być umieszczony w umowie sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego.

IV. Na nieruchomościach znajduje się uzbrojenie podziemne, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej Plac Floriański 1.

V. Każdoczesny użytkownik wieczysty działek będących przedmiotem przetargów obowiązany jest nieodpłatnie udostępnić je do sieci: ciepła grzewczego, ciepła technologicznego, wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarno-przemysłowej, kanalizacyjnej deszczowej i teletechnicznej służbom, w celu wykonania czynności związanych z eksploatacją, dozorem, konserwacją i usuwaniem awarii tychże sieci oraz udostępniać działki do urządzeń energetycznych znajdujących się na nich służbom energetycznym w celu wykonywania wymienionych wyżej czynności.

VI. Działki będące przedmiotem przetargów obciążone są bezpłatną służebnością gruntową, polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez działkę obciążoną na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działki gruntu oznaczonej w Księdze wieczystej Nr KI1R/00024498/3 numerem 1/231.

VII. Otwarcie drugich przetargów nastąpi  w dniu 2 lutego 2016 r., w sali nr 5 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18:

- działka gruntu nr ewid. 1/441 o godzinie 10.00;
- działka gruntu nr ewid. 1/442 o godzinie 10.30;
- działka gruntu nr ewid. 1/443 o godzinie 11.00.

VIII. Warunkiem przystąpienia do każdego z ww. przetargów jest:

- wpłacenie wadium w pieniądzu, odpowiedniej wysokości określonej w pkt. I. Przy czym przy wpłacaniu wadium należy podać numer i położenie danej  nieruchomości  – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 28 stycznia 2016 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 28 stycznia 2016 r.);

- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

- okazanie dowodu tożsamości,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
                
IX. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

X. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 %  ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XI. Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,

- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,

- zwrotowi – uczestnikom którzy przetargu nie wygrają, na wskazany przez nich numer konta.

XII. Przetargi zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

XIII. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XIV. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1380) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XV. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XVI. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej   zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargów można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok.  nr 85  –  tel. (41) 25-20-183.

Skarżysko-Kamienna, dnia 21.12.2015 r.     

bip
 

um

um

mbti um

 

projekty-unia

projekty-unia

 

projekty-unia

 

ppbz

ppbz

ppbz

ppbz

dzu

button na stronę 

 

Rewitalizacja Rejów

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.

 

Zapytaj prezydenta

zapytaj-prezydenta

odpowiedzi-prezydenta

Wydarzenia

Cze 2024
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30