Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

XIV Sesja Rady Miasta

 

27 października b.r. o godz. 08.20 odbędzie się XIV Sesja Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Słowackiego 25.

 

Porządek obrad XIV sesji 

Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej

  1. 1.Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
  2. 2.Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
  3. 3.Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 29.09. 2011 r.
  4. 4.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
  5. 5.Interpelacje i zapytania radnych.
  6. 6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  7. 7.Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku.
  8. 8.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Skarżysko-Kamienna.
  9. 9.Ocena swobody działalności gospodarczej na terenie miasta w aspekcie ilości i czasu pracy punktów sprzedaży alkoholu.
  10. 10.Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych.

11.Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego.

2/ udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Skarżyskiego na realizację zadania : zimowe utrzymanie oraz pozimowe sprzątanie chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Skarżysko – Kamienna.

3/w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 rok.

4/ wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2011 – 2024

5/określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok, 6/ opłaty targowej, 7/ trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

8/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

9/ uchwalenia Statutu Miasta Skarżyska – Kamiennej.

10/ upoważnienia Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu realizacji pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego z przeznaczeniem na realizację zadania : zimowe utrzymanie oraz pozimowe sprzątanie chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Skarżysko – Kamienna.

11/ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

12/ przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi,

13/utworzenia Żłobków Publicznych, Klubu Dziecięcego oraz nadania im statutów , dla których organem prowadzącym jest Gmina Skarżysko-Kamienna.

14/ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich i Klubie Dziecięcym utworzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna.

15/ ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Skarżysko-Kamienna w okresie od 1 września 2011r. do dnia wejścia w życie uchwały Nr XII/87/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 1 września 2011r.

16/ zmiany uchwały Nr XXXII/8/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej do zatwierdzania projektów zgłaszanych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

17/zmiany uchwały Nr 5/47/2000 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 2 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Skarżysko-Kamienna do Związku Międzygminnego pod nazwą „UTYLIZATOR” .

18/ przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018,

19/ przyjęcia Gminnego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań oraz innych zagrożeń na terenie gminy Skarżysko-Kamienna w latach 2011-2016 „Razem Bezpieczniej”.

20/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.

21/ zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Oseta Wasilewskiego.

22/nabycia nakładów na gruncie oraz przyjęcia darowizny nakładów na gruncie od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Cichej 8, w Skarżysku- Kamiennej przez Gminę Skarżysko-Kamienna.

23/wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn.: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku –Kamiennej.

24/ zmiany uchwały Nr LIV/100/2010 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej w sprawie statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Publicznych w Skarżysku- Kamiennej,

25/ przystąpienia do sporządzenia zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Centrum” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej, zatwierdzonego uchwałą nr XLVIII/38/2010 Rady Miasta z dnia 29 kwietnia 2010 r.

26/upoważnienia Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej do zaciągnięcia zobowiązania w okresie 2011/2012 z tytułu realizacji umowy dot. sporządzenia zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Centrum” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej, zatwierdzonego uchwałą Nr XLVIII/38/2010 Rady Miasta z dnia 29 kwietnia 2010 r.

27/uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Krakowska-Południowa” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

28/ nadania imienia "Skweru Kolejarzy", placu przy pomniku "Zaślubin z Morzem" przy ulicy

Niepodległości.

29/rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

30/ rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

31/zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

32/ zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

33/ zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

34/ zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu

35/ w sprawie wyboru ławników.

12/ Zamknięcie obrad sesji.

bip
 

um

um

mbti um