Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. SOKOLEJ - AL. TYSIĄCLECIA


Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr XXXVII/24/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2017 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej – Al. Tysiąclecia.

I.  Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej jako działki o numerach 65/12, 65/13, 65/14, 65/15, 65/16 (arkusz mapy nr 22, obręb 0003 Place), 115/4, 115/5, 115/6, 115/7, 115/9, 115/18, 115/21, 130/25, 130/29, 130/33, 130/35, 130/40, 130/41, 226/4, 226/5, 229/5, 229/6, 229/7 i 229/8 (arkusz mapy nr 23, obręb 0011 Górna Kamienna) o łącznej powierzchni 1,1712 ha, oraz 1/2 udziału w działce nr 65/11 (arkusz mapy nr 22, obręb 0003 Place) o powierzchni 0,2435 ha.
   Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzone są księgi wieczyste nr KI1R/00019670/5 i nr KI1R/00005892/6.

II. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Centrum” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej zatw. Uchwałą Nr XLVIII/38/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 kwietnia 2010 r. nieruchomości znajdują się na terenie oznaczonym symbolami: UC1 – o przeznaczeniu podstawowym - zabudowa usługowa, w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²  oraz KP1 i KP2 –  o przeznaczeniu podstawowym - place publiczne.

III. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

IV. Na nieruchomościach znajduje się uzbrojenie techniczne, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej przy Placu Floriańskim 1.  

V. Naruszona jest granica prawna działki nr ewidencyjny 226/5 (arkusz mapy nr 23, obręb 0011 Górna Kamienna) poprzez wykonanie w części na jej terenie dwóch pawilonów handlowo-usługowych nietrwale związanych z gruntem. Wyegzekwowanie opuszczenia zajętego terenu należeć będzie do Nabywcy nieruchomości.

VI. Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu wynosi 2 988 912,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 00/100) + 23% VAT.

VII. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 9 sierpnia 2018 r. o godzinie 10.30 w sali nr 025 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

VIII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
-  wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy wskazać położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 3 sierpnia 2018 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 3 sierpnia 2018 r.),
-  złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
-  złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zbycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia     21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
- okazanie dowodu tożsamości,
- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

IX.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

X. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XI. Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,
- przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
- zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XII. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

XIII. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XIV. Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XV. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XVI. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 201 (II piętro) – tel. 41 25-20-179.

Skarżysko-Kamienna, dnia 06.06.2018 r.       

   

         Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Gen. W. Sikorskiego 18 został wywieszony wykaz nieruchomości z dnia 04.08.2017 r. dotyczący nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, usytuowanych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej – Al. Tysiąclecia, ul. Legionów i Al. Niepodległości oraz na terenie Gminy Łączna – obręb 0010 Podłazie i 0013 Zalezianka.

 

Zarządzenie Nr 229/2017

 

 

Franklin Park (USA)

 Franklin Park leży w stanie Illinois w USA.
 
Współpraca z Franklin Park została zapoczątkowana w 2015 roku, kiedy w Skarżysku-Kamiennej gościła delegacja z USA, między innymi burmistrz Franklin Park, Barrett Pedersen. Wówczas prezydent Skarżyska-Kamiennej i burmistrz Franklin Park podpisali list intencyjny o współpracy obu miast. W liście tym zapisano między innymi: „Miasto Skarżysko-Kamienna, Polska i Miejscowość Franklin Park, Illinois, Stany Zjednoczone Ameryki, w przekonaniu, że kontakty i współpraca międzynarodowa zapewniają możliwości promocji i wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń pomiędzy samorządami, deklarują ustanowienie formalnej umowy partnerskiej, która zostanie zatwierdzona przez odpowiednie organy władz lokalnych obydwu miejscowości”.
 
Do podpisania umowy o współpracy partnerskiej między Skarżyskiem-Kamienną a Franklin Park doszło w listopadzie 2016 roku, w czasie wizyty delegacji z regionu świętokrzyskiego, między innymi prezydenta Skarżyska-Kamiennej,
Konrada Kröniga w USA. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, jednemu z placów znajdujących się we Franlin Park nadano imię na cześć naszego miasta.

Celem partnerstwa jest zwiększenie rozwoju gospodarczego, wymiany kulturowej, możliwości kształcenia oraz osiągnięć technicznych obu miast. W celu dalszego rozwoju wzajemnej współpracy, obydwa miasta zobowiązały się do udzielania wzajemnego wsparcia dla wspólnych przedsięwzięć oraz wymiany doświadczeń i rozwoju przyszłych programów partnerskich.
 
 

 

bip
 

um

um

mbti um