Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie


      Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej, działając na podstawie Uchwały Nr LVI/108/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2014 r., ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Św. Brata Alberta.
I.    Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Skarżysko-Kamienna jako działka nr 61/3 (obręb 0011 Górna Kamienna, arkusz mapy nr 16) o powierzchni 0,0271 ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Św. Brata Alberta.
II.    Dla nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00008042/4.
III.    Nieruchomość usytuowana jest na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatw. Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. działka usytuowana jest na terenie mieszkaniowym o przewadze zabudowy jednorodzinnej. Według danych z ewidencji gruntów jest to teren mieszkaniowy oznaczony symbolem „B”.
Działka nr ewid. 61/3 (obręb 0011 Górna Kamienna) powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki nr ewid. 61 (obręb 0011 Górna Kamienna), w odniesieniu do której Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej wydał decyzję znak: PŚ.6733.2.2011.2 z dnia 05.05.2011 r. o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie zjazdu z ulicy Zielnej oraz drogi dojazdowej. Droga znajduje się obecnie na sąsiedniej działce nr ewid. 61/1.
Działka nr ewid. 61/3 objęta została również decyzją znak: BPP.6733.9.2016.MW Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28.07.2016 r. o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN200mm z przykanalikami DN 160mm w ulicy Św. Brata Alberta i Zielnej oraz decyzją znak: BPP.6733.10.2016.MB Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26.07.2016 r. o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej DN 110mm w ulicy Św. Brata Alberta.
Wydane decyzje nie ograniczają możliwości lokalizacji na terenie działki nr ewid. 61/3, obiektów o innej funkcji i parametrach.
IV.    Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
V.    Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 24 kwietnia 2017 r.
VI.    Cena wywoławcza nieruchomości w drugim przetargu wynosi: 37 650,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) + 23% VAT.
VII.    Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 23 października 2017 r. o godzinie 10.00 w sali nr 025 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.
VIII.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1.    wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) przy wpłacaniu wadium należy podać numer ewidencyjny i położenie nieruchomości – na konto nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 19 października 2017 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu: 19 października 2017 r.,),
2.    złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
3.    złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
4.    okazanie dowodu tożsamości,
5.    w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
6.    w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
7.    w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
IX.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
X.    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
XI.    Wpłacone wadium podlega:
1.    zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,
2.    przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,
3.    zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
XII.    Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
XIII.    Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.
XIV.    Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
XV.    Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.
XVI.    W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 201, tel. (41) 25-20-184.
Skarżysko-Kamienna, dnia 14.09.2017 r.

bip
 

um

um

mbti um