rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 30.12.2008

OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

zawiadamia

    W dniu 26.11.2008r Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło w całości decyzję Prezydenta Miasta z dnia 23.09.2008r znak: PŚ.IV-7331/96/08 dot. odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLUS GSM Nr BT12588 w skład której wchodzą: wieża o wys. 41,0m wraz z antenami oraz kontener na  działce  przy  ulicy 1Maja 252 (nr ewid. dz 250/3) w Skarżysku-Kamiennej, i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
    Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 79 w dniach od 30.12.2008r.  do  13.01.2009r.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia skargi (2 egz.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach – ul. Prosta 10 za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14.01.2009r – 16.02.2009r.
Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

       Po  wyżej  wyznaczonym  terminie  sprawa  zostanie  rozpatrzona  w   oparciu
o  posiadane dowody i materiały.

Prezydent Miasta

Roman  Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um