rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 18.11.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)
                              
PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,


że na wniosek                     
Gminy Skarżysko - Kamienna      

w dniu 17.11.2008r. została wydana decyzja Znak: PŚ.IV-7331/144/08 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii oświetleniowej w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ulicy Walecznych do granicy miasta w Skarżysku-Kamiennej na działkach o numerach ewidencyjnych:
obręb 8, arkusz 57 – 2,
obręb 7,  arkusz 55 – 143/2,  143/3,  143/5,  143/8,
obręb 7, arkusz 58 – 14,
obręb 7, arkusz 59 – 57/3,  57/2,  57/10.


          Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 79 (lub tel. 25-20-169) w dniach od 18.11.2008r do 01.12.2008r.

          Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 15.12.2008r.
Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


P r e z y d e n t  M i a s t a

Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um