Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 17.11.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Wileńska”
na obszarze  miasta  Skarżyska – Kamiennej

Na podstawie art.17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. ) oraz uchwały Nr XV/54/2004 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 24.06.2004r.

   z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Wileńska” na obszarze miasta Skarżyska – Kamiennej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 25.11.2008r.–24.12.2008r., w siedzibie Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej pokój nr 77, w godz. od 9.00-14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.12.2008r. w siedzibie Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, w pokoju nr 5 o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.01.2009r.  (włącznie)

                                                                                   PREZYDENT  MIASTA

                                                                                        Roman  Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um