Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 07.11.2008

O B W I E S Z C Z E N I E
   
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,
   
   że na wniosek Gminy Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18, w dniu 29.10.2008r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej kładki dla pieszych na kładkę pieszo-rowerową wraz z obustronnymi dojazdami (dojściami) do kładki przez rzekę Kamienną w ciągu ulicy Wierzbowej w Skarżysku-Kamiennej na działkach: 1/3, 50, 22/1 (ark 35, obr 4), 61/2, 63/2, 63/3, 62/1 (ark 36, obr 4).

    Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póź. zmianami)
s t r o n y   w    s p r a w i e   mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 06.11.2008r. do 20.11.2008r. w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 79 oraz składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów w terminie do 27.11.2008r.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um