Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 29.09.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że  na  wniosek Pani Edyty Byzdra reprezentującej firmę REMER Sp. Jawna działającej z upoważnienia Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 3, w dniu 23.09.2008r. została wydana decyzja Znak: PŚ.IV-7331/97/06 kończąca postępowanie w sprawie odmowy lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLUS GSM Nr BT12591 w skład której wchodzą: wieża rurowa o wys. 35,0m wraz z antenami oraz urządzeniami technicznymi i kontenerem na  działce  przy  ulicy Niepodległości 5 (nr ewid. dz 342/10) w Skarżysku-Kamiennej.

    Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 79 w dniach od 23.09.2008r.  do  07.10.2008r.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 21.10.2008r.
Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.


       Po  wyżej  wyznaczonym  terminie  sprawa  zostanie  rozpatrzona  w   oparciu
o  posiadane dowody i materiały.
Prezydent Miasta

Roman  Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um