Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 08.09.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 51 ust.2, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 tekst jedn. z późn. zm.), w związku z art. 49, 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

     że w dniu 08.09.2008r. w toku postępowania administracyjnego na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn: „Przebudowa (doszczelnienie) kolektora sanitarnego „A” zlokalizowanego w obrębie ul. 3-go Maja w Skarżysku-Kamiennej” zostało wydane postanowienie, które nie nakłada na inwestora obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko powyższej inwestycji.
   
    Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póź. zmianami) strony mogą zapoznać się z w/w postanowieniem w terminie od 08.09.2008r. do 23.09.2008r. w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 7 (parter).

   Od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 30.09.2008r. Po upływie tego terminu postanowienie stanie się ostateczne.
 

                                                                                                          Prezydent Miasta
   
                                                                                           
Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um