Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 19.08.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,
   
że na wniosek Gminy Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 w Skarżysku-Kamiennej, w dniu 18.08.2008r. projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Nowej i Dygasińskiego w Skarżysku-Kamiennej na działkach: 258 (ark 52 obr 6), 54/2, 28/1, 55, 22, 28/12 (ark 53 obr 7) został przesłany do jednostek celem uzgodnienia zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6, 9 i 10  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) tj:
- Starosty Powiatu Skarżyskiego,
- Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,
- Wojewody Świętokrzyskiego,
- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.


Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um