rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora ZPO w Skarżysku-Kamiennej

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Zwycięzców 13, w skład, którego wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Zwycięzców 13,
- Przedszkole Publiczne Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Zwycięzców 13.
 
Organ prowadzący:
Gmina Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18,
26-110 Skarżysko-Kamienna
 
Nazwa i adres szkoły, której konkurs dotyczy:
Zespół Placówek Oświatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Zwycięzców 13,
w skład, którego wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Zwycięzców 13,
- Przedszkole Publiczne Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Zwycięzców 13.
 
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 3 ust. 2,  § 6   i  § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce  (Dz. U.  z 2017r. poz. 1597 z późn.zm).
 
2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej  szkoły podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1587 z późn.zm.) oferta kandydata przystępującego do konkursu powinna zawierać następujące dokumenty:                                                     
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
-  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
-  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
-  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), lub
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1440 z późn.zm),
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn.zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n)  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 poz. 2215), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020r.  poz. 85 z póżn.zm),
o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 
3. Oferty należy składać, drogą pocztową na adres: Referat Edukacji Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18,  26-110 Skarżysko-Kamienna  (tel. inf. 041/ 25-20-163) (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miasta) lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora  Zespołu Placówek Oświatowych w Skarżysku-Kamiennej” terminie do dnia 27 lipca 2020 r.  do  godz. 12.00
 
Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie.
 
Informujemy, iż  na  żądanie  kandydaci  zobowiązani  są  do przedstawienia oryginałów dokumentów z pkt 2 lit. d-g, l i m niniejszego ogłoszenia oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamości oraz posiadane obywatelstwo.
 
4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Skarżyska- Kamiennej.    
 
5. Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane i każda strona parafowana, a w przypadku składania kserokopii dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.  
 
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

DO POBRANIA

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Skarżysku-Kamiennej

bip
 

um

um

mbti um