Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Komunikat dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Referat Zdrowia Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przypomina przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o składaniu pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży (brutto) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku 2017, w terminie do 31 stycznia 2018r.
 
Przedsiębiorca, którego roczna wartość sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
- 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi opłatę w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości wnoszą opłatę podstawową:
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
- 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 
Opłata roczna wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
W roku nabycia lub utraty zezwolenia opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Oświadczenia o wartości sprzedaży, należy zarejestrować w Biurze Obsługi Interesanta (parter).
Zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności - nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty (Art. 18 ust. 12 pkt 5 lit.a ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Tekst jednolity - Dz. U. z 2016 poz. 487 z późn. zm.).
Zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności nie wniesie raty opłaty powiększonej o 30% tej opłaty. (Art. 18 ust. 12 pkt 5 lit.b ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Tekst jednolity - Dz. U. z 2016 poz. 487 z późn. zm.).
Przedsiębiorca, którego zezwolenia wygasło z przyczyn określonych w art. 18 ust. 12 pkt 5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
 
Nr konta bankowego:
Getin Noble Bank S. A. 01-208 Warszawa ul. Przyokopowa 33
nr 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002 – opłata za zezwolenia

bip
 

um

um

mbti um