rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej w sprawie: aspektów prawnych związanych z użytkowaniem indywidualnych butli na gaz płynny

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej zwraca uwagę na najważniejsze aspekty prawne związane z użytkowaniem indywidualnych butli na gaz płynny, a co za tym idzie także na odpowiedzialność właścicieli i zarządców obiektów budowlanych ( w tym w zakresie związanym z eksploatacją tego rodzaju instalacji gazowych. Wynika to z troski o bezpieczeństwo użytkowników obiektów budowlanych, a w szczególności budynków mieszkalnych, mieszczących się na terenie powiatu skarżyskiego.

Gaz płynny jest paliwem należącym do grupy gazów płynnych węglowodorowych. Propan, butan i ich mieszaniny są gazami palnymi cięższymi od powietrza. W wypadku wycieku, gromadzą się nisko przy gruncie, w zagłębieniach terenu, przy podłodze lokalu, gdzie mogą stwarzać zagrożenie zapłonem i wybuchem. W związku z tym, że używanie urządzeń wykorzystujących gaz płynny jako paliwo może być niebezpieczne, w szeregu przepisów prawodawca określił wymagania dla instalacji gazowych, których częścią są butle indywidualne oraz sposób ich użytkowania, tak aby zminimalizować zagrożenia.

Instalację gazową zasilaną gazem płynnym z indywidualnej butli, znajdującej się wewnątrz budynku, stanowi: butla gazowa, urządzenie redukcyjne przy butli, przewód z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, urządzenie gazowe.

W obowiązujących przepisach znajdują się ograniczenia dotyczące funkcjonowania w budynkach takich instalacji, tj.:
1. Instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich, czyli o wysokości do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie.
2. Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.
 
Zgodnie z warunkami technicznymi urządzenia gazowe instalowane w budynku mogą być zasilane gazem płynnym z indywidualnych butli o nominalnej zawartości gazu do 11 kg, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:
1. w jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym nie należy instalować więcej niż dwóch butli;
2. w pomieszczeniu, w którym instaluje się butlę, należy zachować temperaturę niższą niż 35°C;
3. butlę należy instalować wyłącznie w pozycji pionowej;
4. butlę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi;
5. między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło, z wyłączeniem zestawów urządzeń gazowych z butlami, należy zachować odległość co najmniej 1,5 m;
6. butli nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń mogących powodować iskrzenie;
7. urządzenia gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości nieprzekraczającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na składniki gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60°C;
8. urządzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczającej 10 kW należy łączyć z przewodem elastycznym, rurą stalową o długości co najmniej 0,5 m.

Użytkownicy butli indywidualnych z gazem płynnym są zobowiązani do sprawdzenia instalacji gazowej we własnym zakresie tj.: przeprowadzać sprawdzenie szczelności pod ciśnieniem roboczym gazu niezwłocznie po każdej wymianie butli gazowej oraz po wymianie przewodu elastycznego służącego połączeniu pojedynczego urządzenia gazowego z reduktorem ciśnienia gazu na butli. Sprawdzenie szczelności przy wymianie butli gazowej się zgodnie z instrukcją otrzymaną od rozprowadzającego butle. Kontroli dokonywać może także przedstawiciel dostawcy gazu w przypadku, gdy z użytkownikiem lokalu została zawarta umowa o dostarczanie gazu w butlach.

Instalacja gazowa zasilana z butli gazowej, w której długość przewodu nieelastycznego przekracza 2m powinna być po wymianie lub renomie poddawana głównej próbie szczelności, o której mowa w § 44 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych – (Dz. U. Nr 74, poz. 836 z póź. zm).
 
Istotnym jest, aby w przypadku stosowania przewodu elastycznego do połączenia pojedynczego urządzenia gazowego z reduktorem ciśnienia gazu na butli, sprawdzać oznaczoną graniczną datę użytkowania i jeżeli termin użytkowania upłynął, przewód należy wymienić na nowy.
Ponadto użytkownik instalacji gazu powinien:
1. przestrzegać zasady bezpieczeństwa jej użytkowania oraz niezwłocznie informować zarządcę budynku w razie stwierdzenia nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu,
2. zapewniać pełną sprawność techniczną i użytkową urządzeń gazowych stanowiących wyposażenie lokalu/budynku,
3. w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia - zaprzestać użytkowania instalacji gazowej, podjąć właściwe działania zaradcze i niezwłocznie poinformować właściwe służby o wystąpieniu zagrożenia,
4. zapewniać ochronę instalacji i urządzeń gazowych przed uszkodzeniem,
5. utrzymywać znajdujące się w lokalu elementy instalacji gazowej, urządzeń spalinowych i wentylacyjnych oraz urządzenia gazowe w należytym stanie technicznym i użytkowym,
6. zapewnić wykonanie niezbędnych czynności konserwacyjnych,
7. informować właściciela budynku /w przypadku lokalu mieszkalnego w budynkach wielorodzinnych/ o wszelkich uszkodzeniach instalacji gazowej oraz o niewłaściwym funkcjonowaniu przewodów i kanałów wentylacyjnych i spalinowych,
8. udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń, oraz ściśle wykonywać zalecenia pokontrolne.
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Skarżysku-Kamiennej
Jadwiga Półtorak-Berus

Skarżysko-Kamienna, dnia 16.05.2017r.

bip
 

um

um

mbti um