Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Decyzja prezydenta miasta w sprawie podziału nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów

D E C Y Z J A

Na podstawie  art.  95 punkt 4, art. art. 96 ust. 1 oraz art. 97 ust. 3 punkt 1 i 97 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami ),  Rozporządzenia  Rady  Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości  ( Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 23 ze zmianami ), art. 4  ustawy z dnia  marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz zmianie niektórych ustaw ( Dz. U.
z 2002 r. Nr 25 poz. 253) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19-07-2016 r. Pana Krzysztofa Strzelczyka reprezentującego Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach w sprawie podziału nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów

z a t w i e r d z a m   z   u r z ę d u

podział  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów, oznaczonej jako działka o nr 5/2 na arkuszu nr 79 mapy ewidencji gruntów i budynków ( obręb 0009 Zachodnie) o powierzchni 0,7530 ha. na:  

nr  5/3  o powierzchni    0,0477 ha

nr  5/4  o powierzchni    0,7053 ha

 

przedstawionej na mapie z projektem  podziału  nieruchomości opracowanej przez geodetę uprawnionego Irmę Sinkiewicz, która została wpisana do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Identyfikator ewidencyjny P.2610.2015.1052 z dnia 19-11-2015 r. Mapa ta stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

 

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 19-07-2016 r. Znak: O.KI-I-3.5.1.2016.ed Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Oddział w Kielcach – działająca jako organ administracji rządowej,  w oparciu o art. 4 ustawy  z dnia marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. z 2002r. Nr 25 poz. 253), wystąpiła o wydanie decyzji zatwierdzającej załączony projekt podziału nieruchomości. Podział przedmiotowej nieruchomości został wykonany zgodnie z art. 97 a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Zgodnie z zapisem art. 97 a ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, w przypadku dokonania podziału o nieuregulowanym stanie prawnym, informację o zamiarze dokonania jej podziału podano do publicznej wiadomości w sposób przyjęty w danej miejscowości oraz na stronie internetowej Urzędu   Miasta w Skarżysku-Kamiennej, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

W terminie 2 miesięcy od  dnia ukazania się ogłoszenia nie zgłoszą się osoby,  którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, można wszcząć postępowanie w sprawie podziału nieruchomości.

Po bezskutecznym upływie terminu, organ orzekający może wydać decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości.

Informacja Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej o zamiarze dokonania z urzędu podziału przedmiotowej nieruchomości została podana do publicznej wiadomości poprzez:

- wywieszenie zawiadomienia w dniach 20-09-2016 r. do 09-12-2016 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej

- zamieszczenie informacji w dniu 20 września 2016 r.  na stronie internetowej  Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej

- podanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Gazecie Wyborczej z dnia 29 września 2016 r.

- zawiadomienie stron tj. Starostę Skarżyskiego i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach

 

W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłosiły się żadne osoby, którym przysługiwały prawa rzeczowe do tej nieruchomości, a zatem organ mógł wszcząć postepowanie  w sprawie podziału nieruchomości, co uczynił z dniem 09-12-2016 r.

W związku z powyższym po bezskutecznym upływie terminu, organ orzekający wydał niniejsza decyzje zatwierdzająca  podział nieruchomości.

  Zgodnie z zapisem w rejestrze ewidencji gruntów i budynków m. Skarżyska-Kamiennej działka o nr 5/2  nie posiada uregulowanego stanu prawnego. Jako samoistny posiadacz ujawniony jest Skarb Państwa, a zarząd sprawuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Oddział w Kielcach. Działka ta stanowi pas drogi powiatowej i krajowej nr 42  – ul. Legionów.

Celem podziału przedmiotowych nieruchomości jest wydzielenie działki o nr 5/3 jako pas drogi powiatowej, natomiast działka o nr 5/4 stanowi drogę krajową nr 42.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad stosownie do zapisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2005 r. ( Dz. U. Nr 55 poz. 486 ze zmianami ) w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwie świętokrzyskim, jest uprawniona do sprawowania trwałego zarządu tylko nad drogami krajowymi. Uzasadniony zatem jest podział przedmiotowej nieruchomości oraz wydzielenie działki o nr 5/3 – drogi powiatowej, która nie służy realizacji zadań statutowych GDDKiA w oparciu o w/w przepisy prawa.

 

Przychylając się do wniosku orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Prezydent Miasta

Skarżyska-Kamiennej

Załącznik:

  1. Mapa z projektem podziału nieruchomości w skali 1:500

Otrzymują:

  1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych

I Autostrad w Warszawie, Odział w Kielcach

  1. Paderewskiego 43/45 25-0950 Kielce
  2. Starosta Skarżyski
  3. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna
  4. A/a

 

bip
 

um

um

mbti um