Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

XXXIV sesja Rady Miasta

W środę, 25 stycznia o godzinie 9.00 w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się sesja Rady Miasta. 
 
Porządek obrad
XXXIV Sesji Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej
w dniu 25.01. 2017 r. godz. 9 00 w Miejskim Centrum Kultury
 
1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miasta z dnia 22.12.2016 roku.
4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski mieszkańców.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z pracy Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 
1/ Zmian w budżecie gminy Skarżyska – Kamiennej na 2017 rok.
2/ Przyjęcia planów pracy Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej na 2017 rok.
3/ Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 01.03.2017r. do 28.02.2018r.
4/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
5/ Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko – Kamienna.
6/ Projektu dostosowania sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe prowadzonych przez gminę Skarżysko - Kamienna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów.
7/ Umieszczenia tablicy upamiętniającej plut. Ludwika Gruszczyńskiego ps. „ Gruszka”
8/ Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego.
 
10. Zamknięcie obrad sesji.

 

bip
 

um

um

mbti um