rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

XXIX Sesja Rady Miasta

W środę, 28 września w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się XXIX Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. Obrady rozpoczną się o godzinie 9.00.
 
 
Porządek obrad
XXIX Sesji Rady Miasta Skarżyska–Kamiennej
w dniu 28.09.2016 r.
godz. 9.00 w Miejskim Centrum Kultury
 
1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miasta z dnia 08.09.2016 roku.
4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie  międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski mieszkańców.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2016 rok;
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska – Kamiennej na lata 2016 – 2031;
3) rezygnacji Gminy Skarżysko-Kamienna z członkostwa w Polskiej Unii Mobilności Aktywnej;
4) zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Spółce pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku- Kamiennej na lata 2016-2018 – aktualizacja;
5) wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Skarżysko-Kamienna umowy o współpracy partnerskiej z Miastem Franklin Park;
6) oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Wiejskiej, Pułaskiego i Małowicza;
7) oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku -Kamiennej przy ul. Wiejskiej;
8) oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku- Kamiennej u zbiegu ulic Spółdzielczej i Kochanowskiego, Moniuszki, Aptecznej, Sikorskiego i Prusa;
9) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Langiewicza;
10) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Skarżysko-Kamienna od Skarbu Państwa darowizny nieruchomości gruntowej, położonej w Skarżysku -Kamiennej przy ulicy Warszawskiej;
11) upoważnienia Prezydenta Miasta do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Warszawskiej, stanowiącej własność Gminy Skarżysko-Kamienna, na rzecz Powiatu Skarżyskiego;
12) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy;
13) zaliczenia dróg położonych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu;
14) zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej;
10. Zamknięcie obrad sesji.
 

bip
 

um

um

mbti um