rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

XXVII sesja Rady Miasta

W czwartek, 23 czerwca w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się sesja Rady Miasta. Obrady rozpoczną się o godzinie 11.00.

 

 

 

 

 

 

 

 
Porządek obrad
XXVII sesji Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej
w dniu 23.06.2016r. godz. 11.00
w Miejskim Centrum Kultury
 
1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Skarżyska-Kamiennej Panu Henrykowi Czechowi ps. "Śmigły".
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu Nr XXVI z sesji Rady Miasta z dnia 09.06.2016r.
5. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski mieszkańców.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu miasta Skarżyska-Kamiennej i podjęcie uchwał:
1) Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Skarżyska-Kamiennej za 2015 rok;
2) Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego;
3) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Skarżyska-Kamiennej za 2015 rok;
4) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta Skarżyska-Kamiennej za 2015 rok i sprawozdania finansowego za 2015 rok;
5) Dyskusja;
6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok;
7) Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej;
8) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej.
9) Dyskusja;
10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy Skarżyska – Kamiennej na 2016 rok;
2) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016 – 2031;
3) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku- Kamiennej za 2015 rok;
6) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej za 2015 rok;
7) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej za 2015 rok;
8) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej za 2015rok;
9) zmiany Uchwały Nr XVIII/169/2015 Rady Miasta Skarżysko-Kamiennej z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej w roku 2016;
10) powołania Rady Seniorów Miasta Skarżyska-Kamiennej i nadania jej Statutu;
11) zmiany Uchwały Nr XXII/29/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skarżysko-Kamienna;
12) zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Osterwy nr 7 w Skarżysku-Kamiennej, stanowiącego własność Gminy Skarżysko-Kamienna;
13) uchylenia Uchwały Nr VII/39/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 43 usytuowanego w Skarżysku- Kamiennej przy Al. Tysiąclecia nr 35 będącego własnością Gminy Skarżysko-Kamienna oraz Uchwały Nr VI/27/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 71 usytuowanego w Skarżysku- Kamiennej przy ulicy Moniuszki nr 18 będącego własnością Gminy Skarżysko-Kamienna, oraz Uchwały Nr IX/67/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Rynek 12 w Skarżysku- Kamiennej, stanowiącego własność Gminy Skarżysko-Kamienna, oraz Uchwały Nr IX/69/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 27 położonego w budynku przy ul. Spółdzielczej nr 22 w Skarżysku- Kamiennej, stanowiącego własność Gminy Skarżysko-Kamienna, oraz Uchwały Nr VI/26/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Leopolda Staffa nr 16 będącego własnością Gminy Skarżysko-Kamienna;
11. Zamknięcie obrad sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 
 

bip
 

um

um

mbti um