Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza otwarty konkurs ofert realizację zadań własnych gminy w 2016 roku

LOGO SKARZYSKOPrezydent miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2016 roku w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w zakresie sportu i kultury fizycznej, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

 

 

 

 

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizujące zadania na rzecz mieszkańców miasta Skarżyska-Kamiennej oraz prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.


Szczegóły znajdują się w ZARZĄDZENIU wraz z załącznikiem

 

DO POBRANIA:

Wzór oferty na realizację zadania publicznego

Instrukcja wypełniania oferty

 

bip
 

um

um

mbti um