rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

XV sesja Rady Miasta

logoW czwartek, 22 października w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się sesja Rady Miasta. Obrady rozpoczną się o godzinie 9.00.

 

 

 

 

 

 

Porządek obrad

XV sesji Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej

w dniu 22 październik 2015 r. godz. 9.00

w Miejskim Centrum Kultury

 

1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.

 

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad

 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 29.09.2015

 

4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

 

5. Interpelacje i zapytania radnych.

 

6. Wolne wnioski mieszkańców.

 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Skarżyska–Kamiennej za I półrocze roku 2015.

 

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.

 

10. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2015 rok

 

11. W sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

 

12. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych.

 

13. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok;

2) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2015 – 2028;

3) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg;

4) zmiany Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr XLIII/72/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie opłaty targowej zmienionej Uchwałą Nr XIII/98/2015 z dnia 3 września 2015;

5) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Spółce pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku- Kamiennej na lata 2016-2018;

6) zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Skarżysku- Kamiennej przy ulicy Wierzbowej;

7) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Wojska Polskiego na rzecz jej użytkowników wieczystych;

8) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Rejowskiej;

9) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Słowackiego 29;

10) zmiany Uchwały Nr 8/89/97 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli w Skarżysku – Kamiennej;

11) zmiany Uchwały Nr IX/74/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28.05.2015r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Dolna Kamienna II;

12) powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Bzinek i Rady Osiedla Rejów;

13) zmiany uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej;

- Stanowisko Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników .

14) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych;

15) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu;

16) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu;

17) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu;

18) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu;

19) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu;

20) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu;

21) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu;

22) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu;

23) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu;

24) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu;

25) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych;

26) wyboru ławników na kadencję 2016-2019

- wybór komisji skrutacyjnej

- przeprowadzenie głosowania

- przedstawienie wyników głosowania

 

14. Zamknięcie obrad sesji Rady Miasta 

bip
 

um

um

mbti um