rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Konkurs na dyrektora Muzeum

logo

Kandydaci na dyrektora Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej mogą składać dokumenty do 10 maja.

 

 

 

 

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 10.04.2015 r.

 

 

 

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

 

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA

 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

DYREKTORA MUZEUM IM. ORŁA BIAŁEGO

 

W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

.............................................................................................................................................................................................................

 

( nazwa stanowiska pracy)

 

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  4. nieposzlakowana opinia

  5. kwalifikacje zawodowe: - wykształcenie wyższe, w jednej z dziedzin związanych z działalnością podstawową muzeum (historia, muzealnictwo, zarządzanie kulturą – menadżer kultury),

  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora,

  7. oświadczenie dotyczące niekaralności,

  8. 5-letni staż pracy, w instytucjach kultury w tym co najmniej jednoroczne udokumentowane doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym.

  9. pisemne przedstawienie koncepcji programowej, organizacyjnej i finansowej zarzadzania Muzeum z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość przepisów prawa niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków z zakresu ustaw samorządu gminnego, finansów publicznych, prawa pracy i bhp, innych obowiązujących przepisów dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności muzeów, a także zasad finansowych obowiązujących w tych instytucjach. prawidłowej realizacji powierzonych zadań

  2. znajomość działalności podstawowej Muzeum,

  3. umiejętność kierowania zespołem.

 

 1. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  2. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta,

  3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

  4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

  5. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

  6. oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

  7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

  8. zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

  9. oświadczenie, że uczestnik nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe;

  10. oświadczenie, że uczestnik nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
   z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168),

  11. oświadczenie, że uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
   z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora.

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

 • Ofertę i wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu pok. 41,pocztą elektroniczną na adres poczta @ um.skarzysko.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres urzędu: Urząd Miasta w Skarżysku–Kamiennej ul. Sikorskiego 18 , 26-110 Skarżysko-Kamienna z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko „DYREKTORA MUZEUM im. Orła Białego w Skarżysku - Kamiennej” w terminie do dnia 10.05.2015 r. (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

 • Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 • O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 • przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 14 dni po upływie terminu składania ofert,

 • dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku - Kamiennej, można uzyskać w Urzędzie Miasta
  w Skarżysku - Kamiennej nr telefonu: 41/25-20-107;

 • prezydenta Miasta prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Publicznej (www.bip.skarzysko.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 18.

 

 1. Inne informacje:

  1. Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć:

 

 • oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż,

 • oryginał świadectwa lub dyplomu potwierdzające wykształcenie.

 • Zaświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą
o pracownikach samorządowych”.

 

Prezydent Miasta

 

Konrad Krönig

 

 

 

bip
 

um

um

mbti um