rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Konkurs na dyrektora MCK

logoKandydaci na stanowisko dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej mogą składać dokumenty do 3 maja. 

 

 

 

 

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 31.03.2015 r.

 

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

DYREKTORA MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY

ul. Słowackiego 25

W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

......................................................................................................

( nazwa stanowiska pracy)

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  4. nieposzlakowana opinia,

  5. kwalifikacje zawodowe: - wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie ekonomii, administracji,prawa, zarządzania zasobami ludzkimi,

  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora,

  7. oświadczenie dotyczące niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

  8. 5-letni staż pracy,

 1. Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania publicznych instytucji kultury, organizowania
i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, zamówień publicznych.

 1. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  2. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta,

  3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

  4. oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

  5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

  6. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

  7. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

  8. zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia.

  9. pisemna koncepcja funkcjonowania jednostki z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji.

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 • Ofertę i wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu pok. 41, pocztą elektroniczną na adres poczta @ um.skarzysko.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres urzędu: Urząd Miasta
  w Skarżysku - Kamiennej ul. Sikorskiego 18 , 26-110 Skarżysko-Kamienna z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko „DYREKTORA MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY w Skarżysku - Kamiennej” w terminie do dnia 03.05.2015 r. (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

 • Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 • O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 • przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 14 dni po upływie terminu składania ofert,

 • dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku - Kamiennej , można uzyskać w Urzędzie Miasta
  w Skarżysku - Kamiennej nr telefonu: 41/25-20-107;

 • prezydenta Miasta prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • Informacja owynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Publicznej (www.bip.skarzysko.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 18.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą
o pracownikach samorządowych”.

Prezydent Miasta

Konrad Krönig

 

 

 

 

bip
 

um

um

mbti um