Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PIĘKNEJ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej, działając na podstawie Uchwały Nr XXI/25/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 13 marca 2008 r., ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Pięknej.

 1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko-Kamienna jako działka nr 465 (obręb 4 Kamienna, arkusz mapy nr 27), o powierzchni 0,0713 ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Pięknej.

 2. Dla nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta 
  nr KI1R/00010563/9.

 3. Nieruchomość usytuowana jest na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. przedmiotowa działka znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Według danych z ewidencji gruntów jest to zurbanizowany teren niezabudowany oznaczony symbolem „Bp”.

 4. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 5. Poprzednie przetargi na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostały przeprowadzone w dniach 24 października 2014 r. i 27 marca 2015 r.

 6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 54 950,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

 7. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 8 września 2015 r. o godzinie 9.30 w sali nr 5 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

 8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) przy wpłacaniu wadium należy podać numer ewidencyjny i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 3 września2015 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu: 3 września 2015 r.),

  2. złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

  3. złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

  4. okazanie dowodu tożsamości,

  5. w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

  6. w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

  7. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, 
   o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

 9. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 10. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 11. Wpłacone wadium podlega:

  1. zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,

  2. przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,

  3. zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

 12. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 13. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

 14. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1380) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

 15. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

 16. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 83, tel. (41) 25-20-184.

Skarżysko-Kamienna, dnia 31.07.2015 r.

bip
 

um

um

mbti um