rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. KASZTANOWEJ

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

        Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr XXXIII/118/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 grudnia 2016 r. ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Kasztanowej.

I.    Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów prowadzonym przez Starostę Skarżyskiego jako działka nr 197/13 (obręb 0010 Metalowiec, arkusz mapy nr 43) o powierzchni 0,0249 ha, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Kasztanowej.
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00011337/3.

II.    Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość usytuowana jest na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. nieruchomość stanowi w przeważającej części tereny mieszkaniowe o przewadze zabudowy jednorodzinnej, w pozostałej części tereny zieleni dolinnej. Rodzaj użytku działki został oznaczony w rejestrze ewidencji gruntów prowadzonym przez Starostę Skarżyskiego symbolem „B” - tereny mieszkaniowe.

III.    Ograniczenie w przetargu polega na tym, że mogą brać w nim udział tylko osoby posiadające prawo własności do nieruchomości sąsiednich oznaczonych w rejestrze ewidencji gruntów jako działki nr 197/10 i 197/12 (obręb 0010 Metalowiec, arkusz mapy nr 43). Powyższe ograniczenie wynika z faktu, że działka przeznaczona do sprzedaży z uwagi na swoją powierzchnię, położenie w drugiej linii zabudowy, w części na terenie zieleni dolinnej oraz brak dostępu do drogi publicznej, może być wykorzystana tylko w połączeniu z tymi nieruchomościami.
 
IV.    W Dziale III - Prawa, roszczenia i ograniczenia - księgi wieczystej nr KI1R/00011337/3 prowadzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wpisano:

1.    do działek nr nr 129, 173, 176, 197/11 (z podziału której powstała działka nr ewid. 197/13) i 358/17 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie - relacji Skarżysko-Kamienna ul. Tysiąclecia od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego (studnia kablowa - punkt styku z obszarem II) - Skarżysko-Kamienna ul. Krakowska (do granicy działek drogi krajowej S7)”.

2.    ograniczone prawo rzeczowe - nieodpłatna, ustanowiona na czas nieoznaczony służebność przesyłu obciążająca nieruchomość położoną w Skarżysku-Kamiennej, stanowiącą działki nr 176 i 197/11 (z podziału której powstała działka nr ewid. 197/13), polegającą na prawie korzystania z części nieruchomości w celu budowy oraz wykonywania czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, remontowych oraz usuwania awarii urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, na rzecz Województwa Świętokrzyskiego.
       Przedmiotowa sieć znajduje się poza granicami działki nr ewid. 197/13.

V.    Część nieruchomości będącej przedmiotem przetargu o powierzchni 0,0189 ha użytkowana jest na cele ogrodowo-rekreacyjne przez osobę fizyczną na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony - do dnia 30.09.2020 r.

VI.    Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 8 stycznia 2020 r.

VII.    Cena wywoławcza przy sprzedaży nieruchomości wynosi 18 450,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100).
        Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) - sprzedaż niniejsza zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT.

VIII.    Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 7 lipca 2020 r. o godzinie 10.00 w sali nr 025 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

IX.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1.    zgłoszenie przez właściciela w terminie do dnia 2 lipca 2020 r. uczestnictwa w przetargu wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa własności do nieruchomości wymienionych w pkt III niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia należy dokonać i dokumenty złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 201 (II piętro),

2.    wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) - przy wpłacaniu wadium należy podać nr ewidencyjny i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A.. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 2 lipca 2020 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu: 2 lipca 2020 r.),

3.    złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

4.    złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

5.    okazanie dowodu tożsamości,

6.    w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną, okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

7.    w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

8.    w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współwłaścicieli nieruchomości wymienionych w pkt III koniecznym jest okazanie pisemnej zgody drugiego współwłaściciela z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości na współwłasność.

X.    Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18 nie później niż w dniu 6 lipca 2020 r.

XI.    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XII.    Wpłacone wadium podlega:

1.    zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,

2.    przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy         sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,

3.    zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XIII.    Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

XIV.    Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XV.    Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XVI.    Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XVII.    W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 201, tel. (41) 25-20-179.
    
Skarżysko-Kamienna, dnia 02.06.2020 r.

bip
 

um

um

mbti um