rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

W Skarżysku powstanie Dzienny Dom Opieki Medycznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej pozyskał ponad 3 mln dofinansowania unijnego na utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej. Projekt realizowany jest od 1 września 2020 roku, a rekrutacja do projektu rozpocznie się w styczniu 2021 roku. Wsparcie skierowane będzie do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.
 
- Jest to kolejne znaczące dofinansowanie zewnętrzne, które udało się pozyskać na realizację projektów z myślą o mieszkańcach. Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej to również kolejny element prowadzonej w mieście polityki prosenioralnej i prorodzinnej. Dzięki inicjatywie „Przychodni Miejskich” osoby starsze, które wymagają wsparcia medycznego, będą mogły korzystać z kompleksowej pomocy w zwiększeniu lub powrocie do samodzielności – podkreśla prezydent miasta, Konrad Krönig.

 

Co to jest Dzienny Dom Opieki Medycznej?
Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) jest jedną z form deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, w którym  zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.
Opieka świadczona jest w oparciu o Indywidualny Program Wsparcia będący swoistym planem pracy terapeutycznej z uczestnikiem. Tworzony jest na podstawie sporządzonej diagnozy potrzeb oraz diagnozy możliwości psychofizycznych uczestnika i wspólnie z nim realizowany.
 
Kto może zostać przyjęty do DDOM?
Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą być przyjęci:
- pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;
- pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.
 
Wsparcie skierowane będzie do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.
 
Świadczenia w Dziennym Domu Opieki Medycznej udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.
 
Jak długo trwa pobyt w DDOM?
Czas trwania pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych.

Pobyt może zostać skrócony z założonych 30 dni w przypadku dobrowolnej rezygnacji pacjenta oraz w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne).

W pierwszym miesiącu zaleca się, aby pacjenci przebywali w domu opieki medycznej przez 5 dni
w tygodniu przez 8-10 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba
i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta, jednak nie może odbywać się w czasie krótszym niż 4 godziny dziennie. Ponadto, istnieje możliwość uelastycznienia godzin i dni pobytu - jednak uzależnione jest to wyłącznie potrzebami zdrowotnymi pacjenta.
 
Kto pracuje w DDOM?
Opieka dla pacjentów realizowana będzie przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny w składzie:
1) lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – udziela świadczeń w zależności od potrzeb pacjenta;
2) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej - zapewnienie konsultacji po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby;
3) lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii/ medycyny rodzinnej/ chorób wewnętrznych- zapewnienie konsultacji po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby;
4) pielęgniarka pełniąca funkcję kierownika zespołu terapeutycznego sprawującego opiekę nad pacjentem, współpracująca z pozostałymi członkami zespołu,
5) pielęgniarka
6) fizjoterapeuta
7) opiekun
8) terapeuta zajęciowy
9) psycholo/psychoterapeuta
10) dietetyk
11) afazjolog
 
Projekt „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Skarżysku- Kamiennej” będzie realizowany od 1 września 2020 roku do 30 listopada 2022 roku. Jego celem jest realizacja wsparcia w zakresie usług świadczonych na rzecz 100 osób (62 kobiet i 38 mężczyzn) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich rodzin/opiekunów min. 50 osób (36 kobiet,14 mężczyzn) z terenu powiatu skarżyskiego. Zakładanym celem projektu jest poprawa stanu zdrowia
i samodzielności życiowej, zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym, przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością i samoopieki – możliwe do uzyskania poprzez rehabilitację lub modyfikację leczenia farmakologicznego.
 
Pobyt w Dziennym Domu Opieki Medycznej – korzystanie ze świadczeń zdrowotnych oraz innych świadczonych w DDOM usług (wyżywienie, transport) w ramach projektu jest całkowicie bezpłatne.
 
W ramach projektu przewiduje się:
1. dostosowanie, doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na DDOM w niezbędny sprzęt, dostosowanie budynku, w którym znajdują się pomieszczenia DDOM (I piętro) do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym z niepełnosprawnościami;
2. utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego – miejsca pierwszego kontaktu dla potencjalnych pacjentów/tek DDOM i ich rodzin, a na etapie pobytu w DDOM/po jego zakończeniu: miejsca, gdzie podejmowane są działania stymulujące do samodzielnej pracy, monitorujące stan pacjentów oraz wsparcia i szkolenia opiekunów faktycznych pacjentów/pacjentek;
3. Działalność DDOM - realizacja kompleksowego wsparcia medycznego i społecznego w oparciu o indywidualny plan terapii stworzony dla każdego pacjenta/pacjentki przez wielozadaniowy zespół terapeutyczny (podlegający okresowej ewaluacji/korekcie w celu optymalizacji efektów podejmowanych działań). Poprzez systematyczne, codzienne oddziaływanie, daje szanse na osiągnięcie trwałych efektów, zwiększenie/powrót do samodzielności.
4. Ważnym działaniem jest próba nawiązania lokalnej współpracy między instytucjami/organizacjami, środowisk osób zależnych tak, by w efekcie doprowadzić do stworzenia lokalnych standardów opieki nad osobą zależną. Planowane jest opracowanie i wydanie informatora dla pacjentów/tek i ich opiekunów.
 
Od stycznia 2021 roku prowadzona będzie rekrutacja do projektu.
Szczegółowe informacje będą dostępne:
- na stronie www.przychodnie.skarzysko.med.pl
- w punkcie informacyjno-konsultacyjnym DDOM (od 1 stycznia 2021)
Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów 104;
- w biurze projektu:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie”
Skarżysko-Kamienna, ul. Apteczna 7
 
Projekt „UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W SKARŻYSKU- KAMIENNEJ” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 

Foto: www.swietokrzyskie.pro

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.