Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Informacja w sprawie stypendium na rok szkolny 2020/2021

Od 1 do 15 września będzie można składać wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021. Stypendium mogą otrzymać uczniowie zamieszkali na terenie gminy Skarżysko-Kamienna.

 

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 1. Wnioski w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok 2020/2021 należy składać w terminie od 01.09.2020 roku do 15.09.2020 roku w Referacie Edukacji pok. 206.
 2. Druk wniosku można pobrać w na stronie internetowej Urzędu Miasta (Edukacja -> Informacje) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP -> Urząd Miasta -> Wydziały i Referaty -> Referat Edukacji -> Stypendia szkolne)
 3. Do wniosku należy załączyć wszelkie informacje o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Do dochodów wliczają się również świadczenia otrzymane z pomocy społecznej oraz dochody z prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Stypendium szkolne mogą otrzymać tylko uczniowie zamieszkali na terenie gminy Skarżysko-Kamienna.
 5. Pomoc materialna przysługuje:
  1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art.16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 6. Świadczenia pomocy materialnej, o której mowa w art. 90c ust2, przysługują również:
  1) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  2) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 
WSZELKIE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W REFERACIE EDUKACJI W POKOJU 206 LUB POD NUMEREM TELEFONU (041) 25 20 166 A TAKŻE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ.

 

DO POBRANIA:
WZÓR WNIOSKU 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.