Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

XXIV sesja Rady Miasta – porządek obrad

W poniedziałek, 1 czerwca odbędzie się XXIV sesja Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. Obrady odbędą się w trybie zdalnym.
 
Porządek obrad
XXIV Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu 01.06.2020r., godz. 17.00.
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
 
1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia .
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
5. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2019 rok.
6. Debata nad raportem o stanie gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej wotum zaufania.
8. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Skarżyska- Kamiennej za 2019 rok.
9. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Skarżyska-Kamiennej według stanu na dzień 31.12.2019 r
10. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżyska – Kamiennej za 2019 rok.
11. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Skarżyska – Kamiennej za 2019 rok i sprawozdania finansowego za 2019 rok.
12. Dyskusja.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Skarżyska - Kamiennej za 2019 rok.
14. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Skarżyska – Kamiennej za 2019 rok.
15. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej w sprawie absolutorium.
16. Dyskusja.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Skarżyska – Kamiennej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska – Kamiennej na 2020 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska – Kamiennej na lata 2020 – 2035
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku – Kamiennej za 2019 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Skarżysko – Kamienna na rok 2020 oraz określenia sezonu kąpielowego.
22. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Krakowska – Sienkiewicza” na obszarze miasta Skarżyska – Kamiennej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Bernatka 2” na obszarze miasta Skarżyska – Kamiennej.
24. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
25. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na postępowania Prezydenta Miasta i podległych mu wydziałów, w kwestii inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Pogodnej w Skarżysku – Kamiennej”.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Akacjowej nr 1.
27. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Żytniej.
28. Sprawy różne.
29. Zamknięcie obrad sesji.
 
Wspólne Komisje Rady Miasta odbędą się o godzinie 15.30.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.